Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

1 lutego 2018

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej

0 963

Nie mogę obniżyć podstawy opodatkowania VAT, ponieważ nie mam potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wysłałem korektę e-mailem. Niestety nie mam potwierdzenia odbioru e-maila. W jaki sposób mogę potwierdzić odbiór korekty faktury przez kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

Podatnik ma możliwość ujęcia faktury korygującej obniżającej podstawę opodatkowania i podatek należny w rozliczeniach VAT pomimo braku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • miała miejsce udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej do nabywcy, oraz z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca ma wiedzę że transakcja została zrealizowana zgodnie  z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

 • Dokumentem potwierdzającym odbiór faktury korygującej przez nabywcę może być np.:

  • potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru),

  • pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej,

  • faks potwierdzający odbiór faktury korygującej,

  • potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną,

  • potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną (czyli zwrotne potwierdzenie dostarczenia wiadomości, przesyłane przez program pocztowy).

UZASADNIENIE

Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o  podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

 • wartość zwróconych towarów i opakowań,

 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w  którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Powyższe przepisy stosuje się również w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie przewiduje żadnych konkretnych form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub przez usługobiorcę. Tym samym, należy uznać, że podatnik posiada swobodę wyboru możliwych form potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Zatem istotą jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów obniżenia podatku należnego posiadał dokumentację, z której jednoznacznie wynika, iż  nabywca (kontrahent) wie, że transakcja została zrealizowana w sposób wynikający z faktury korygującej.

Wobec powyższego każda z następujących form doręczenia z osobna będzie uprawniała Czytelnika do obniżenia postawy opodatkowania i kwoty należnego podatku, tj.: zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego zawierającego fakturę korygującą doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., skan faktury korygującej podpisanej przez nabywcę, czy też faks potwierdzający odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną.

Potwierdzenie powyższego znaleźć można w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie z 2 października 2014 r. nr IPPP1/443-819/14-4/IGo stwier...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.