Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mój kontrahent ma kontrolę podatkową. Dowiedziałem się o tym, bo urząd prowadzi u mnie tzw. „kontrolę krzyżową”. Chciałabym wystąpić do urzędu do uwolnienie środków z rachunku VAT bo mam nieoczekiwane płatności. Czy kontrola u mojego kontrahenta przeszkodzi w wyrażeniu zgody na uwolnienie moich środków z rachunku VAT?

Odpowiedź

Urząd może nie wyrazić zgody się na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli w trakcie kontroli krzyżowej u Czytelnika pojawią się uzasadnione okoliczności, które spowodują m.in. powstanie zobowiązania podatkowego oraz urząd udokumentuje, że Czytelnik może nie zapłacić tych zobowiązań bądź wyzbywa się majątku czy tez nieterminowo opłaca podatki. 
Jednakże, sam fakt kontroli krzyżowej czyli mającej na celu sprawdzenie prawidłowości transakcji nie może być okolicznością odmowy wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT.

Uzasadnienie

Środki na rachunku VAT gromadzone są w wyniku dokonywania przez nabywcę towaru lub usługi płatności należności wynikającej z faktury przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności.
Za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których wartość przekracza kwotę 15 tyś. zł, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności i dokonywać płatności tym mechanizmem.
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że :

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Na podstawie art. 62a Prawo bankowe bank prowadzi rachunek VAT przedsiębiorcy. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:
1.    dokonania:
a)    płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 
b)    zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług 
2.    wpłaty m.in.:
a)    na rachunek urzędu skarbowego:
-        podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
-        podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, - podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
-        podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, 
a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
-        należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,
b)    należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.13)), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
c)    należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621), oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), do poboru których obowiązana jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na podstawie art. 108b ustawy o VAT podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzanych na jego rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachun...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.