Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO

6 września 2012

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej a prawo do odliczenia podatku VAT

0 948

Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-461/12-4/MH.

Sytuacja podatnika

Gmina, jako czynny podatnikiem podatku VAT, realizuje od 2011 r. inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości z tranzytem ścieków do oczyszczalni. Gmina planuje, że z chwilą oddania inwestycji do użytkowania, pozostawi ona wybudowany majątek w gestii Gminy i będzie świadczyć przy jego pomocy na rzecz Zakładu odpłatne usługi przesyłu ścieków. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy. Jednocześnie, to Zakład świadczyłby usługi odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców obydwu miejscowości (firm, instytucji, etc.). Umowy na te usługi zawierane byłyby pomiędzy Zakładem a odbiorcami usług. Skoro bowiem Zakład nie jest właścicielem przedmiotowej infrastruktury, ani np. jej od Gminy nie dzierżawi, musi w inny sposób zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z niej w celu prowadzenia działalności. Tym sposobem byłoby właśnie świadczenie przez Gminę na rzecz Zakładu odpłatnej usługi przesyłu. Z tytułu umowy przesyłu Gmina obciążałaby Zakład kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższej usługi przesyłu na rzecz Zakładu Gmina wykazywałaby w składanych deklaracjach VAT-7. Zawarte z Zakładem porozumienie o świadczeniu usługi przesyłu w żaden sposób nie powodowałoby wydania, czy też powstania władztwa ze strony Zakładu w stosunku do infrastruktury kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.