Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lutego 2018

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków a odwrotne obciążenie

0 968

Gmina realizuje inwestycję dotyczącą budowy 48 przydomowych oczyszczani ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców. Gmina korzysta z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ma udział 15% w kosztach inwestycji ze środków pieniężnych mieszkańców, którzy dokonują wpłat na ten cel. Na udział ten Gmina mieszkańcom wystawia faktury za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków opodatkowanych stawką VAT 23%. Gmina udzieliła zamówienia publicznego i podpisała umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na całkowity koszt realizacji. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług podwykonawców budowlanych. W związku z opisaną sytuacją prosimy o wyjaśnienie, czy Gmina budując oczyszczalnie nie na swoim terenie - rzeczywistego wykonawcę traktuje, jako podwykonawcę? Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie odwrócony VAT i jak go przeprowadzić w rozliczeniach podatkowych? Czy istnieje jakaś interpretacja Ministerstwa Finansów na ten wyżej wymieniony temat?

ODPOWIEDŹ

Gmina realizując w/w inwestycję będzie działać, jako czynny podatnik VAT i z tego tytułu wystawia dla mieszkańców fakturę dokumentującą tę inwestycję opodatkowaną właściwą stawką na zasadach ogólnych. W powyższej inwestycji gmina działa w charakterze głównego wykonawcy na zlecenie mieszkańców (podmiot zlecający - inwestor). Gmina, jako główny wykonawca nabywając usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT od innych wykonawców (podwykonawców) będzie zobowiązana rozliczyć podatek należny z tytułu nabycia usługi opodatkowanej z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podwykonawca działający na rzecz gminy zobowiązany będzie na fakturze umieścić adnotację „odwrotne obciążenie” bez stawki i kwoty podatku VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 poz. 2-48 do ustawy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • a) usługodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (nie korzysta ze względu na obroty),

  • b) usługobiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Dodatkowym warunkiem jest, że usługodawca świadczący te usługi zamieszczone w załączniku nr 14 poz. 2-48 do ustawy działa jako podwykonawca. Jest to katalog zamknięty, który zawiera sklasyfikowane usługi budowlane o określonym symbolu PKWiU, do którego ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, dlatego zasadne jest, sięgnąć do internetowego wydania Słownika języka polskiego, zgodnie z którym, „podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”, a więc podwykonawcą może być każdy z podmiotów, który jest usługodawcą i nie jest generalnym (głównym) wykonawcą, niezależnie od liczby dalszych podzleceń usługi. Natomiast usługi zawarte w załączniku nr 14 do ustawy, które wykonuje generalny wykonawca na rzecz inwestora nie podlegają mechanizmowi odwróconego obciążenia, opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Jeżeli jednak generalny wykonawca zleci wykonanie części robót następnemu wykonawcy (podwykonawcy), wówczas te usługi rozliczone zostaną zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. W takim przypadku, to nabywca (generalny wykonawca) będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu zakupu usług budowlanych, który ot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.