Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 kwietnia 2012

Czy można odliczyć VAT z faktury za organizację akcji promocyjnej

151

Spółka handlowa, w której jestem księgową, zamierza przeprowadzić akcję promocyjną polegającą na zbieraniu przez klientów punktów za dokonanie zakupów o określonej wartości, a następnie wymianie punktów na nagrody. Akcję tę będzie prowadziła dla nas agencja reklamowa, której zadaniem będzie: przygotowanie koncepcji akcji, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, wybór i zakup nagród oraz dystrybucja nagród do odbiorców. Nasza spółka otrzyma na koniec jedną fakturę za całą usługę organizacji akcji promocyjnej. Czy mamy prawo do odliczenia całości VAT z tej faktury?

ODPOWIEDŹ

Aktualnie organy podatkowe nie kwestionują prawa podatników do odliczenia całego VAT naliczonego z faktury w okolicznościach opisanych w pytaniu. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli organy podatkowe, a w ślad za nimi sądy administracyjne zaczną powoływać się na niekorzystne dla podatników orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 października 2010 roku w połączonych sprawach C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK oraz Baxi Group, w którym Trybunał zakwestionował prawo do odliczenia VAT z takiej faktury u podmiotu zlecającego usługę agencji reklamowej w części odpowiadającej towarom zakupionym i wydanym przez tą agencję bezpośrednio konsumentom. Dlatego w celu zminimalizowania negatywnych skutków ewentualnej zmiany stanowiska fiskusa warto wystąpić o interpretację indywidualną potwierdzającą prawidłowość Państwa postępowania.

UZASADNIENIE

Wielu podatników w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży decyduje się na przeprowadzenie akcji promocyjno-reklamowych. Nie wszyscy chcą organizować je samodzielnie, dlatego zatrudniają w tym celu agencje reklamowe, powierzając im wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem takiej akcji. Po zrealizowaniu usługi agencja wystawia fakturę dla zleceniodawcy akcji promocyjnej i opodatkowuje wykonaną usługę stawką VAT w wysokości 23%. Faktura ta obejmuje wynagrodzenie za wykonanie usługi reklamowej przez agencję. W cenie tej usługi uwzględniana jest również wartość upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów, które zostały wykorzystane w ramach akcji promocyjnych reklamujących firmę zleceniodawcy.

Należy zauważyć, że w przypadku tak skonstruowanej akcji promocyjnej agencja ma swobodę w doborze podwykonawców, dostawców usług lub nagród. Zatem to agencja sama decyduje o tym, od kogo kupi towary i za jaką cenę. Zleceniodawca nie staje się właścicielem towarów, jak również nie dochodzi do wydania towarów na jego rzecz. Agencja kupuje towary w ramach realizacji usługi reklamowej i wydaje je bezpośrednio osobom fizycznym i prawnym, będącym beneficjentami świadczenia. Powstaje w związku z tym pytanie, czy usługa agencji stanowi jedno kompleksowe świadczenie, opodatkowane stawką właściwą dla jego głównej składowej i czy z faktury je dokumentującej zleceniodawcy będącym nabywcą usługi przysługuje odliczenie w całości naliczonego VAT.

Aktualnie organy podatkowe nadal podtrzymują dotychczas prezentowane w licznych postanowieniach i interpretacjach indywidualnych stanowisko, że nieodpłatne wydanie przez agencję reklamową materiałów reklamowych czy nagród laureatom stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Uznają jednak, że w takich samych jak opisane w pytaniu okolicznościach wydanie tych materiałów czy nagród jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem ich nieodpłatne przekazanie, a których wartość wkalkulowana jest w jej cenę. Tym samym wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez agencję reklamową usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi. Z tych przyczyn nie stanowią one odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem zleceniodawca będący klientem agencji na podstawie zawartej z agencją reklamową umowy ponosi wydatek związany z zakupem usługi reklamowej, w skład której wchodzą przedmiotowe materiały reklamowe bądź nagrody, natomiast sam nie dokonuje przekazania towarów bez wynagrodzenia, tj. czynności, która w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o VAT rodziłaby obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Zleceniodawca ma również prawo w pełnej wysokości potrącać VAT naliczony z faktur dokumentujących zakup powyższych usług reklamowych. Zgodnie bowiem z przepise...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę