Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

10 lutego 2011

Czy PIT-11 może zostać przekazany pracownikowi drogą elektroniczną

187

Jestem księgową w spółce z o.o. Nasza spółka jako płatnik jest zobowiązana do przekazania rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) oraz imiennych informacji PIT-11 właściwym urzędom oraz pracownikom w terminach ustawowych. Spółka chcąc zrealizować ten obowiązek zamierza przekazać pracownikowi stosowną informację za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wiadomość ta ma zostać przesłana na adres elektroniczny pracownika podany przez niego specjalnie do tego celu. Czy w ten sposób spółka prawidłowo wywiąże się z powyższych obowiązków płatnika?

ODPOWIEDŹ

Chociaż organy podatkowe nie zgadzają się na taką formę przekazania pracownikowi imiennej informacji PIT-11, to jednak płatnicy chcący przekazywać je pracownikom drogą elektroniczną zyskali poparcie WSA. W jednym z wydanych niedawno wyroków sąd uznał bowiem, że przepisy prawa nie zabraniają przekazania deklaracji podatnikowi przez płatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres podany w tym celu przez pracownika, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji.

Ustawodawca nałożył na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone obowiązki związane ze sporządzeniem i przekazywaniem podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym deklaracji, imiennych informacji bądź rocznego obliczenia podatku, wyznaczając w tym celu nieprzekraczalny termin. Roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok podatkowy zasadniczo musi zostać przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do końca stycznia następnego roku. Natomiast roczne obliczenie podatku (PIT-40 albo PIT-40A) bądź imienne informacje (PIT-11) płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku nierezydentów - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że na płatnikach spoczywa obowiązek zarówno sporządzenia, jak i przekazania urzędowi skarbowemu i podatnikowi rocznego obliczenia podatku albo sporządzonej według ustalonego wzoru imiennej informacji. Należy podkreślić, że forma sporządzenia powyższych została zastrzeżona w przepisach prawa podatkowego i powinna mieć postać ustalonego wzoru, określonego w stosownych rozporządzeniach Ministra Finansów. Odrębną kwestią pozostaje natomiast to, w jaki sposób płatnik powinien sporządzone dokumenty przekazać.

Ustawodawca zdecydował się uregulować zasady składania organom podatkowym niektórych deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosowna regulacje w tym zakresie zawiera Ordynacja podatkowa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Przepisy podatkowe nie regulują natomiast zasad przekazywania deklaracji podatnikom przez płatników. W odniesieniu do rocznego  obliczenia podatku oraz imiennej informacji ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikowi. Należy więc odróżnić przekazanie deklaracji przez płatnika organowi (które stanowi złożenie dokumentu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić jedynie w przypadkach i na zasadach uregulowanych w przepisach Ordynacji podatkowej i aktów wykonawczych), od przekazania, którego dokonuje płatnik w stosunku do podatnika.

Ponieważ przepisy podatkowe nie regulują zasad przekazywania deklaracji podatkowych pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, to nie może w stosunku do nich mieć zastosowania art. 144a Ordynacji podatkowej dopuszczający doręczenie pism, z wyjątkiem zaświadczeń, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wnosi o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyraża na to zgodę.

Przepis ten może bowiem być stosowany tylko w stosunku do strony postępowania oraz podmiotów działających w imieniu strony (przedstawiciela, pełnomocnika). Nie może natomiast dotyczyć doręczania pism poza postępowaniem podatkowym. W odniesieniu do doręczania deklaracji podatkowych przez płatników do podatników nie może mieć również bezpośredniego zastosowania art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę