Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , KASY REJESTRUJĄCE

2 stycznia 2012

Czy Urząd Miasta ma obowiązek instalowania kas rejestrujących?

195

Świadczone przez Urząd Miasta usługi w zakresie administracji publicznej, usługi na rzecz pracowników oraz dostawa nieruchomości i dzierżawa gruntów są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Natomiast wykonywane przez Urząd inne czynności cywilnoprawne mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem, że zapłata za świadczone usługi w całości nastąpi za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Takie stanowisko wyraził w interpretacji nr IPTPP2/443-177/11-4/AW z 29 sierpnia 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Sytuacja podatnika

Urząd Miasta wraz z Delegaturami jest jednostką organizacyjną Miasta. Przy pomocy Urzędu Prezydent wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Każda czynność cywilnoprawna, taka jak dostawa gruntów, naniesień budowlanych, lokali użytkowych dokumentowana jest aktem notarialnym i fakturą VAT. Również świadczenie usług takich jak dzierżawa gruntów czy obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych jest dokumentowane fakturami VAT. Faktury zawierają wszystkie obowiązujące elementy uregulowane przepisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Dowody ujmowane są w rejestrach sprzedaży. Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową. Płatności dotyczące czynności opodatkowanych przekazywane są za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy.

Wnioskodawca wykonuje również usługi w zakresie administracji publicznej sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 84 i punkty kasowe Wnioskodawcy pobierają należności w zakresie usług administracji publicznej (opłaty administracyjne, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty skarbowej, zajęcia pasa drogowego).

Przed dniem 1 stycznia 2011 roku Urząd Miasta nie rozpoczął ewidencjonowania wykonywanych czynności (świadczonych usług) przy użyciu kas rejestrujących. W związku z powyższym Urząd Miasta zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy pobierając w kasach opłaty administracyjne i wpłaty z tytułu wymienionych czynności cywilnoprawnych ma obowiązek instalowania kas fiskalnych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wyraził stanowisko, iż jeżeli Urząd Miasta świadczy usługi administracji publicznej sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie oznaczonej symbolem 84 i pobiera opłaty administracyjne oraz wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, zajęcia pasa drogowego, to tym samym w powyższym zakresie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r., na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę