Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

20 kwietnia 2012

Czy wynajmowanie samochodów kontrahentom w ramach imprez integracyjnych uprawnia do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych

154

Jestem księgową w spółce z o.o. Nasza spółka świadczy usługi w zakresie organizacji na rzecz kontrahentów rożnego rodzaju wydarzeń i imprez integracyjnych, firmowych, promocyjnych, szkoleniowych itp. oraz odpowiada za oprawę wydarzeń organizowanych przez kontrahentów (np. związanych z promowaniem ich produktów). W ramach organizacji powyższych imprez Spółka udostępnia kontrahentom samochody osobowe, wzięte w leasing operacyjny. W większości przypadków samochody te są udostępniane jako kluczowy element organizowanych wydarzeń oraz imprez integracyjnych i szkoleniowych (szkoła bezpiecznej jazdy, szkolenia z jazdy samochodem dla pracowników i klientów kontrahentów spółki, pokazy jazdy, testy z jazdy w różnych warunkach i terenie). Udostępnianie samochodów ma zatem ścisły związek z organizowanymi imprezami, a udostępnianie samochodów jest niezbędne dla ich przeprowadzenia. Udostępnianie samochodów stanowi istotny element kalkulacji ceny świadczonych przez spółkę usług związanych z organizacją takich wydarzeń. Czy w takim przypadku spółka jest uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych w odniesieniu do samochodu osobowego udostępnianego przez spółkę kontrahentom w ww. okolicznościach?

 

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w opisanej w pytaniu sytuacji prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych nie przysługuje. Nie jest bowiem tu spełniony warunek przeznaczenia pojazdu wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Udostępnianie samochodu w ramach organizowanych imprez nie stanowi oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, ponieważ jest jedynie elementem usługi organizacji imprez. Tym samym takie udostępnianie samochodu kontrahentom w związku z organizacją wydarzeń i imprez uprawnia do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku z każdej faktury VAT dokumentującej zakup usługi leasingu, jednak nie więcej niż 6000 zł.

Ograniczenie wysokości VAT podlegającego odliczeniu w odniesieniu do samochodów osobowych zawiera art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł. Powyższy limit odliczenia nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy (art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ww. ustawy).

Z literalnego brzmienia przepisu art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy wynika więc, że prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (leasingu) samochodu osobowego przysługuje pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w tym przepisie, tj. gdy:

• przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze; oraz

• samochody (pojazdy) te są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na wyżej wymienione cele przez okres nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę