Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

16 sierpnia 2021

„Czynny żal” w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_V7

0 716

Znalazłem błędy w ewidencji JPK_V7. Czy korygując część ewidencyjną aby uniknąć kary muszę złożyć „czynny żal”?

Obecnie obowiązuje przepis, zgodnie z którym, nie podlegają karze podatnicy, którzy złożyli prawnie skuteczną, w rozumieniu Ordynacji podatkowej albo ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścili, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. 
Niemniej, trwają prace nad zmianą przepisów w taki sposób, aby również błędy w części ewidencyjnej nie podlegały karze w przypadku złożenia korekty JPK_V7.

Uzasadnienie
Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące: 

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

kontrahentów;

dowodów sprzedaży i zakupów.

Podatnicy VAT obowiązani są:

składać w  urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w  terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu,

przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w  urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w  terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy ci obowiązani są przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję:

za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;

za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej deklaracji.
Deklaracje podatkowe należy składać zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust.

Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Zgodnie z art. 193a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa Minister Finansów 24 czerwca 2016 roku wydał rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.
Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w  sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych  w  deklaracjach podatkowych  i w  ewidencji  w zakresie podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks karny skarbowy (kks):

§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych,

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.