Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, powinny widnieć na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę oznaczania przedsiębiorcy jest kodeks cywilny. Zgodnie z zawartym tam unormowaniem przedsiębiorca działa pod firmą. Kodeks cywilny wprowadza dwie ważne wskazówki dotyczące oznaczenia firmy. Jedna z nich dotyczy firmy osoby fizycznej i stanowi, że firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko oraz dodatkowo może zawierać dowolnie dobrane określenia.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) w sposób precyzyjny definiuje nam w jaki sposób identyfikujemy przedsiębiorcę.

• Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

• Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

• Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Z mocy prawa firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Do dyspozycji przedsiębiorcy, choć z pewnymi ograniczeniami, ustawodawca pozostawił sposób, o jakie określenia może on uzupełnić firmę. Takim uzupełnieniem może być zarówno pseudonim, jak i sformułowania fantazyjne, nie występujące w języku polskim, wskazanie regionu, na którym przedsiębiorca działa oraz określenie branży. Często spotykane jest dodawanie tytułu zawodowego, stopnia albo tytułu naukowego w przypadku legitymowania się nimi przez przedsiębiorcę.

Najważniejsze jest jednak, żeby tak zbudowana z różnych elementów firma, po pierwsze, odróżniała danego przedsiębiorcę od innych działających na tym samym rynku (art. 433 par. 1 kodeksu cywilnego), a po drugie, nie wprowadzała w błąd innych uczestników obrotu (art. 433 par. 2 k.c.). W przepisach prawa z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę