Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

10 marca 2011

Darowizny żywności na cele charytatywne

0 571

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską z dnia 9 marca 2011 roku

Szanowny Panie Marszałku!

POLECAMY

(…) Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, przez podatnika tego podatku stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli ww. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, iż przepisy ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie zakładają, co do zasady, opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tą darowizną. Zatem naliczenie podatku od towarów i usług od przekazywanych bez wynagrodzenia towarów (tj. przekazywanych przez handlowców produktów spożywczych) dotyczy tylko przypadków, gdy podatnikowi ww. podatku przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tym przekazaniem.

Jednocześnie zauważam, iż przedmiotowe unormowanie zawarte w ww. przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wynika z podstawowych zasad podatku od towarów i usług, tj. powszechności opodatkowania i jego neutralności. Konstrukcja podatku od towarów i usług opiera się w istocie na opodatkowaniu konsumpcji. Odstąpienie zatem od obowiązku naliczania podatku należnego w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu towaru (w tym przypadku produktu spożywczego) będącego przedmiotem darowizny, oznaczałoby, że faktycznie konsumpcja nie byłaby obciążona tym podatkiem, a to stałoby w sprzeczności z powyższymi zasadami oraz konstrukcją podatku od towarów i usług.

Podkreślam przy tym, iż regulacja dotycząca darowizn towarów znajdująca się w powyższej ustawie o podatku od towarów i usług odpowiada unormowaniom zawartym w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006 str. 1, z późn. zm.).

Ponadto uprzejmie wskazuję, iż przepisy ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują zwolnienie od tego podatku niektórych darowizn żywności na cele charytatywne. Rozwiązanie to dotyczy jednak wyłącznie producentów żywności, którzy przekazują produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Rozszerzenie powyższego zwolnienia na handlowców (dystrybutorów żywności) nie tylko nie miałoby uzasadnienia systemowego w podatku od wartości dodanej, le...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź