Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

25 kwietnia 2012

Dokumenty niezbędne do zastosowania stawki VAT 0% w WDT

193

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-19/12/LG z 11 kwietnia 2012 roku, w ślad za uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2010 roku o sygnaturze akt I FPS 1/10, uznał, że brak potwierdzonego dokumentu przewozowego nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który sprzedaje towary między innymi kontrahentom zagranicznym mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Spółka oraz jej zagraniczni kontrahenci są zarejestrowani do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, posiadają aktywny numer VAT UE. Dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Wnioskodawca gromadzi następujące dokumenty:

  1. kopie faktury sprzedaży,

  2. specyfikacje wysłanego towaru (numer specyfikacji umieszczany jest na fakturze sprzedażowej),

  3. potwierdzenie odbioru towarów (confirmation of goods) potwierdzone przez odbiorcę towarów (zawiera pieczątkę i podpis odbiorcy) zawierające identyczne dane jak faktura.

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy posiadając wyżej wymienione dokumenty może zastosować stawkę 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów art.42 ust.1, 2, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru z terytorium kraju i do dostarczenia ich na terytorium innego państwa członkowskiego. Istotą przywołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze, niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

Zasadniczą kwestię w przedmiotowej sprawie stanowi udowodnienie faktu dostarczenia towaru do innego państwa członkowskiego. Wykazanie przez dostawcę, że towar fizycznie opuścił kraj dostawcy jest niezbędne dla zastosowania stawki 0% z tego względu, że okoliczność wysyłki towaru i przemieszczenia go do innego państwa członkowskiego stanowi obiektywne kryterium, na którym opierają się pojęcia definiujące czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2010 roku sygn. akt. I FPS 1/10, NSA stwierdził, że samo brzmienie art. 42 ust. 3 i 4 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Niewątpliwie celem przyjętej regulacji, określającej d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę