Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

5 lutego 2013

Dopłaty z tytułu niewykorzystania gwarantowanych mocy przewozowych i pozostawania w gotowości a prawo do odliczenia podatku naliczonego

179

W razie obciążenia Spółki tytułem usługi transportowej - niewykorzystania gwarantowanego wolumenu przewozu i pozostawania w gotowości do świadczenia usługi przewozu - na podstawie wystawionej faktury VAT, Spółka ma prawo do zmniejszenia kwot podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wskazanego przez Przewoźnika na fakturze z tego tytułu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 września 2012 roku nr IPPP3/443-776/12-2/RD.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadząc działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży produktów gazowych zawarła umowę przewozową z kontrahentem świadczącym usługę transportu. W ramach Umowy Przewoźnik zobowiązał się m.in. do dokonywania załadunku i rozładunku na rzecz Spółki, informowania Spółki o wszelkich przypadkach niewłaściwego wykonywania umowy, świadczenia usług zgodnie z najwyższą starannością zawodową zgodnie z przepisami bhp. i p.poż. itd., ponadto Przewoźnik zobowiązał się zagwarantować odpowiednie moce przewozowe w postaci taboru pozostającego w gotowości do przewozów. Strony ustaliły obowiązujące stawki i zasady w oparciu o założone wolumeny przewozów, zatem w sytuacjach w których Spółka nie złożyła zamówienia na skorzystanie z usługi przewozu towarów część taboru Przewoźnika jest niewykorzystywana. Z uwagi na fakt pozostawania Przewoźnika w gotowości do świadczenia usługi przewozu gwarantowanego taboru, Przewoźnik obciąża Spółkę kwotą dopłaty kalkulowaną na podstawie ilości niewykorzystywanych mocy przewozowych. Kwota dopłaty nie jest traktowana na bazie umowy jako odszkodowanie czy kara umowna, jest ona opisana jako kwota wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w razie obciążenia przez Przewoźnika tytułem usługi transportowej - niewykorzystania gwarantowanego wolumenu przewozu i pozostawania w gotowości do świadczenia usługi przewozu - na podstawie wystawionej faktury VAT, Spółka ma prawo do zmniejszenia kwot podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wskazanego na fakturze z tego tytułu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę