Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

14 stycznia 2013

Dostawa nieruchomości nie objętej miejscowym planem zagospodarowania

170

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2012 roku nr IPTPP2/443-837/12-4/IR.

Sytuacja podatnika

Gmina (podatnik VAT) była właścicielem niezabudowanej nieruchomości. W dniu 29 lutego 2012 r. odbył się przetarg ustny na sprzedaż tej niezabudowanej nieruchomości. Z regulaminu przetargu wynika, że cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT 23%.

W operacie szacunkowym zostało zapisane, że ww. nieruchomość według ewidencji gruntów stanowi użytek S R IIIb (sad na gruntach ornych). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy, nieruchomość w części położona jest w terenie o charakterze parkingu - dopuszczona jest lokalizacja usług związanych z obsługą ruchu tranzytowego; w części nieruchomość położona jest w obszarze łąk i pastwisk Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W jej otoczeniu występują nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa skupiona, wzdłuż której biegnie wodociąg, linia energetyczna, telefon, a ponadto gazociąg i kanalizacja sanitarna. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i niekorzystny kształt nie może być samodzielną działką, która w części, zgodnie ze studium, mogłaby być przedmiotem zabudowy. Nieruchomość ta może służyć poprawie zagospodarowania działki sąsiedniej.

Na fakturach sprzedaży nieruchomości zastosowano 23% stawkę VAT.

W dniu 03 kwietnia 2012 r. została sporządzona umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, do której przedłożono zaświadczenie z informacją, że dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 7 maja 2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo złożone przez Kupujących, o zwrot pobranego podatku VAT od wyżej opisanej transakcji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano pytania:

  1. Czy sprzedaż nieruchomości, na którą składa się działka Nr … obręb … została prawidłowo opodatkowana stawką 23% w odniesieniu do całości nieruchomości...

  2. Jeśli stanowisko zaprezentowane w odniesieniu do pytania nr 1 nie jest prawidłowe, Wnioskodawca wnosi o odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i w jakim zakresie oraz czy Wnioskodawca ma prawo do skorygowania faktury VAT …

Gmina uważa, że to czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej powinna podlegać zwolnieniu z VAT, czy też powinna być opodatkowana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwym jest odwołanie się do studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Analiza przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę