Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Dotacja o charakterze podmiotowym zwolniona z VAT

177

Dotacja mająca na celu dofinansowanie działalności ogólnej spółki gminnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji nr IBPP3/443-972/10/PH z dnia 11 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Miejski Zakład Komunikacyjny jest spółką prawa handlowego, w której Gmina jest jedynym udziałowcem. Wykonuje on zadania własne Gminy polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (art. 7, ust, 1, pkt 4 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

Zgodnie z zapisami art. 177 KSH Gmina wnosi na rzecz MZK dopłatę z budżetu Gminy do Spółki w miesięcznych terminach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem wpłat zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. Dopłata ta ma stanowić rekompensatę na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy w myśl Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dopłata, a w szczególności jej wysokość nie ma być uzależniona od ceny ani liczby wykonywanych przez MZK świadczeń i wynikać ma z poniesionych przez Zakład kosztów, które związane są bezpośrednio z jego działalnością. Nie istnieje możliwość przyporządkowania tego dofinansowania do konkretnych transakcji sprzedażowych.

W związku z tym, Miejski Zakład Komunikacyjny zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy rekompensata stanowiąca zwrot kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy stanowi obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska MZK, iż otrzymywana przez Zakład dopłata nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym, że dopłata nie będzie uzależniona od ceny ani liczby wykonyw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę