Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na jakie konto powinnam księgować koszt transportu materiałów przyjętych na magazyn jeśli ewidencja materiałów jest po cenie zakupu. Część materiałów z magazynu sprzedajemy, a część wydajemy na zlecenia. Do tej pory prowadziłam tylko zespół "4" - to było proste, a w tym roku wprowadzamy "4" i "5". Jeśli dam na "4" - usługi transportowe, na "5" - koszt zakupu materiałów /490 rozliczenie kosztów, to brakuje mi koncepcji jak rozliczyć te "5" na koniec miesiąca?

Zasady wyceny materiałów i towarów

Zgodnie z art. 28 ust.11 Ustawy o rachunkowości (uor). - na dzień nabycia zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Jednak zgodnie z art. 34 ust. 1 uor jednostki mogą wyceniać materiały i towary również w cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Cena zakupu to cena jaką nabywca płaci dostawcy za dostarczony materiał lub towar, pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu czyli m.in. koszty transportu, załadunku, rozładunku, składowania, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski (art. 28 ust.2 uor).

W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru do sprzedaży, cenę nabycia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów w okresie ich przygotowania do sprzedaży i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu (art. 28 ust. 4 uor).

Przykład

Otrzymano od dostawcy „X” fakturę na zamówione towary zawierającą następujące dane:

- Wartość towarów w cenie netto: 25.000 zł

- Koszty transportu netto: 2.000 zł

- Ubezpieczenie dostawy: 500 zł

Razem 27.500 zł

W powyższym przykładzie cena zakupu towarów wynosi 25.000 zł, koszty zakupu 2.500 zł, zaś cena nabycia 27.500 zł.

Stosowanie do ewidencji materiałów i towarów cen zakupu zamiast cen nabycia jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie powoduje to istotnego zniekształcenia wartości tych aktywów wykazywanych w bilansie, a tym samym wyniku finansowego. Przy założeniu, że różnice między ceną nabycia a ceną zakupu stanowią przede wszystkim koszty zakupu, w ewidencji można przyjąć następujące rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów zakupu:

1) koszty zakupu mogą być w całości odnoszone w koszty bieżącego okresu,

2) koszty zakupu mogą być rozliczane w czasie.

W punkcie drugi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę