Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 kwietnia 2012

Ewidencja na kasie nieodpłatnych abonamentów medycznych dla pracowników

140

Jako pracodawca zapewniam swoim pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. W związku z tym nieodpłatnym świadczeniem wystawiam fakturę wewnętrzną i wykazuję dostawę zwolnioną w deklaracji VAT-7. Czy takie świadczenie podlega ewidencji na kasie rejestrującej? Jeżeli tak, to czy jest możliwe wprowadzenie wartości świadczenia zbiorczo, jedną kwotą?

 

ODPOWIEDŹ

Nie, nieodpłatne świadczenie przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników usług w postaci przekazania pakietów medycznych nie podlega ewidencji za pomocą kas rejestrujących w myśl zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z pozycją 44 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

Obecnie dość powszechnie przyjętą praktyką jest oferowanie przez pracodawców pracownikom oraz członkom ich rodzin różnego rodzaju abonamentów medycznych, które pozwalają bezpłatnie korzystać z opieki lekarskiej. Pracodawcy albo w całości finansują pakiety medyczne dla pracowników albo też częściowo obciążają pracowników kosztami ich zakupu.

Zasady opodatkowania pakietów medycznych – na mocy zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wprowadzonych od kwietnia 2011 roku – są jednoznaczne: zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracownika podlega opodatkowaniu, i to niezależnie od tego, czy pracodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. Dlatego pokrycie kosztów zakupu pakietów medycznych jest de facto nieodpłatnym świadczeniem usług, które podlega VAT. Jednakże, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 19 i 19a ustawy o VAT, świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy jego koszt jest przez pracodawcę ponoszony w całości, czy w części. Powołane przepisy wskazują bowiem, że zwolnione z VAT jest świadczenie usług medycznych, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej, czyli np. na rzecz pracowników. W przypadku nieodpłatnych pakietów medycznych pracodawca nie będzie naliczał VAT, jednak będzie musiał wykazać obrót z tego tytułu w poz.20 deklaracji, wcześniej wystawiając fakturę wewnętrzną.

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w związku z pozycją 44 załącznika do ww. rozporządzenia, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są „czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy”. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczy zatem wszystkich czynności nieodpłatnych. Nieodp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę