Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność jednoosobową w zakresie: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. W ramach działalności prowadzę lekcje szkoleniowe z zakresu nauki gry w szachy, organizuję również obozy szkoleniowe oraz turnieje. Za swoje usługi otrzymuję od uczestników (osób fizycznych) wynagrodzenie gotówką oraz przelewem. Przychody z tego tytułu przekroczyły limit 40.000,00 zł. Czy mam obowiązek wprowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, jest Pan obowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40.000zł, chyba że może Pan korzystać ze zwolnienia z tytułu świadczenia niewielkiej liczby usług.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2012 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pod poz. 29 załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienione zostały, zakwalifikowane pod symbolem PKWiU ex 85 – Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

• usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

• usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0). Podklasa 85.51 (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany. Podklasa ta obejmuje:

• zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),

• obozy sportowe,

• zajęcia gimnastyczne,

• szkoły nauki jazdy konnej,

• naukę pływania,

• działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,

• kursy sztuk walki, kursy jogi,

• kursy gry w karty (np. brydż).

Zatem jeśli świadczone przez Pana usługi nauki gry w szachy jak również organizacja obozów szkoleniowych i turniejów na rzecz osób fizycznych (jako pozaszkolna forma edukacji) mieścić się będą w powyższym grupowaniu, to uzyskany z ich tytułu obrót będzie podlegał ewidencji w kasie fiskalnej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania dla świadczonych usług może Pan wystąpić z wnioskiem o opinię do Ośrodka Klasyfik...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę