Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

4 lipca 2011

Ewidencja składek ZUS z zeszłego roku zapłaconego w roku bieżącym

175

W zeszłym roku nie zapłaciłam ZUS od wynagrodzeń pracowników. Koszty tych składek zapisałam na „4” jako NKUP (tylko te dotyczące pracodawcy) i w rozrachunki z ZUS. W tym roku zapłaciłam już całą zaległość; jak należy zaksięgować tą wpłatę? Wpisując to na „4” już jako KUP spowoduje to, ponowne obciążenie wyniku finansowego, a moim zdaniem już nie powinno, bo miało to miejsce już w zeszłym roku.

Zgodnie z zasadą memoriałową określoną w art. 6. ust.1 ustawy o rachunkowości (UoR), w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zgodnie z tą regułą, składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę (bez względu na termin ich faktycznej zapłaty) od wynagrodzeń za miesiące od stycznia do grudnia danego roku powinny być ujęte w księgach rachunkowych tegoż roku.

Księgowanie składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę dokonywane jest na podstawie zbiorówki listy płac (dokument PK) w następujący sposób:

- Wn 445 Świadczenia na rzecz pracowników – ZUS

- Ma 229 Rozrachunki z ZUS

Saldo konta 445 na koniec roku przenoszone jest na wynik finansowy. Saldo Ma konta 229 stanowi bilans otwarcia roku następnego. Fakt opłacenia składek w roku następnym ujmowany jest w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego w sposób następujący:

- Wn 229 Rozrachunki z ZUS

- Ma 131 Rachunek bankowy

Koszty składek na ZUS w ujęciu podatkowym

Art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) mówi, że składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

• z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

• z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę