Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie organizacji pogrzebów, zarówno na zlecenie instytucji, jak i osób fizycznych. Świadcząc takie usługi wykonuję szereg innych działań związanych z życzeniami klientów np. przygotowanie pochówku, zamówienie trumny, kwiatów itp. Czy prowadzona przeze mnie od 1.05.2011 r. ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, świadczonych usług pogrzebowych, ma obejmować wyłącznie wartość usług własnych, czy powinna również zawierać kwoty wpłat od zleceniodawców, które służą sfinansowaniu usług świadczonych przez inne podmioty, za które płacę w imieniu i na rzecz zleceniodawców.

Z wyjaśnień przedstawionych razem z zapytaniem przez Podatnika wynika, iż w ramach prowadzonej działalności zajmuje się organizacją pogrzebów, zarówno na zlecenie instytucji, jak i osób fizycznych. Wykonanie zlecenia może obejmować szereg czynności w zależności od wymagań osoby zlecającej. W zakres takich usług mogą wchodzić różne działania: nabycie miejsca na cmentarzu pod grób, wykonanie prac murarskich, przygotowanie pochówku, zamówienie trumny i kwiatów, organizacja Mszy Świętej, transport, przeprowadzenie pogrzebu. Wymienione czynności Podatnik wykonuje samodzielnie w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, jako własne usługi.

Nabywa również usługi obce np. murarskie. W tym zakresie zlecone czynności traktowane są jako usługi wykonywane w imieniu przedsiębiorstwa i traktowane jako obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Równocześnie realizując zlecenie, załatwia w imieniu i na rzecz zlecającego szereg czynności, które nie stanowią zakupów dla przedsiębiorstwa, lecz dla zleceniodawcy usługi. W szczególności dotyczy to nabycia na cmentarzu komunalnym kwatery (grobu) do dokonania pochówku oraz przeprowadzenie mszy świętej i udziału duchownego w ceremonii pogrzebowej. Podatnik nie kupuje wówczas tych czynności, lecz jedynie opłaca ich wykonanie w imieniu i na rzecz zleceniodawcy. Podmiot wykonujący usługę wystawia wówczas fakturę (bądź inny dokument), w którym jako nabywca wymieniona jest osoba zleceniodawcy (najczęściej osoba fizyczna), a Podatnik jest jedynie płatnikiem, a więc podmiotem zobowiązanym do sfinansowania kwoty należności. W tym też zakresie otrzymując od zleceniodawcy zwrot wydatkowanych kwot, nie jest traktowany jako sprzedaż usług przez Podatnika, a co za tym idzie, nie jest wykazywany jako obrót dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę, iż zleceniodawcami Podatnika są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mogła zaistnieć konieczność stosowania od 1 maja 2011 r. kas rejestrujących dla prowadzonej ewidencji kwot obrotu i podatku należnego. Przyjmując od zleceniodawcy zapłatę za wykonanie przez Podatnika usługi, oraz zwrot kosztów za usługi wykonane przez inne podmioty, nabyte przez Podatnika w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, pojawił się zatem problem zakresu, w jakim należy otrzymane kwoty ewidencjonować przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pojęcie umowy zlecenia regulują przepisy art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych). Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym zlecenie).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem istotne jest na rzecz kogo Podatnik świadczy usługi, czy wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych, czy też również na rzecz tzw. „ludności”. Zagadnienia dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. W obecnym stanie prawnym, obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje generalnie dwa rodzaje zwolnień:

• podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,

• przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.

Z zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wynika, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Natomiast z treści § 2 ust 1 pkt 2 lit. a) wynika, iż zwalnia się z ewidencjonowania, do dnia 30 kwietnia 2011r., czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), a niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Na podstawie zapisów zawarty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę