Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę obecnie działalność gospodarczą świadcząc usługi przewozu osób i ładunków taksówką osobową, prowadzę ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej (płatnik VAT). Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o handel detaliczny i hurtowy zabawek, akcesoriów i odzieży dla dzieci. W minionym 2010 roku, usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty obrotu w wysokości 40.000 złotych. Czy przy rozszerzeniu działalności i rozpoczęciu sprzedaży detalicznej i hurtowej zabawek, akcesoriów i odzieży dla dzieci mam obowiązek posiadania kolejnej kasy fiskalnej od początku tej działalności, czy dopiero po przekroczeniu progu obrotu w wysokości 40.000 złotych?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z tej podstawowej reguły wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy tylko takich podmiotów, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930), zwanym dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, a mianowicie:

• zwolnienie podmiotowe – zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,

• zwolnienie przedmiotowe – zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.

Paragraf 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stanowi, iż zwalnia się obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6. Stosownie do § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. 

Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy – podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Dokonując analizy powołanych przepisów stwierdzić należy, iż bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 3 roz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę