Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

2 lipca 2012

Jak opodatkować ujemną marżę

184

Podatnicy świadczący usługi turystyki rozliczane na zasadzie opodatkowania marży mają prawo wykazać w deklaracji VAT-7 za dany okres ujemną podstawę opodatkowania (marżę), nie mogą jednak wykazać ujemnej wartości podatku.

 

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 885/11 z 20 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył spór rozpoczęty wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, jaki złożył Przedsiębiorca świadczący usługi turystyki. Przedsiębiorca rozlicza się z podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. podstawę opodatkowania świadczonych przez niego usług stanowi kwota marży. Ze względu na sezonowość działalności w branży turystycznej występują miesiące, kiedy uzyskana marża na produkcie turystycznym jest niewielka lub występuje strata na działalności touroperatorskiej. W przypadku wystąpienia straty na działalności touroperatorskiej występuje ujemna podstawa opodatkowania oraz ujemna kwota marży.

W związku z powyższym, Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w sytuacji, w której wielkość marży ujemnej będzie wyższa od marży dodatniej Spółka prawidłowo wykaże w deklaracji VAT-7 ujemne wartości podstawy opodatkowania (czyli marży) oraz kwotę podatku należnego.

Organ podatkowy, do którego złożono zapytanie uznał, że wykazywanie w deklaracji VAT-7 ujemnych kwot marży oraz ujemnej kwoty podatku należnego nie jest możliwe. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który uznał, że zarówno marża może być zarówno wielkością ujemną jak i wyliczona od niej ujemna kwota podatku może być w deklaracji rozliczona. Z tym stanowiskiem nie zgodził się z kolei organ podatkowy, który złożył skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok WSA, uzasadniając swój wyrok następująco:

„Analizując treść uptu nie sposób (…) wywieść, (…), że przepisy tej ustawy nie dopuszczają możliwości sumowania marż uzyskanych przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym tak by wartość końcowa w rezultacie dała liczbę ujemną. Podkreślić bowiem trzeba, że zakaz taki żadną miarą nie wynika z brzmienia art. 119 ust. 1 uptu, który to stanowi, iż podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku(…).

Dodać należy, że w myśl art. 119 ust. 2 uptu, przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę