Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę prywatną specjalistyczną praktykę lekarską z zarejestrowaną siedzibą w Poznaniu, miejsce wykonywania usług to Poznań i Przeźmierowo pod Poznaniem. Gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam również będzie zainstalowana kasa rejestrująca od dnia 1 maja 2011 roku. W Przeźmierowie przyjmuję dwa razy w miesiącu. Nie zatrudniam pracowników, wszystkie czynności wykonuję sam. W związku z powyższym, czy potrzebne są dwie kasy rejestrujące, czy można zastosować jedną przenośną kasę rejestrującą?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji powyższej sprzedaży, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

Na podstawie zapisu § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

• numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

• numer kolejny wydruku,

• datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

• nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

• cenę jednostkową towaru lub usługi,

• ilość i wartość sprzedaży,

• wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

• łączną kwotę podatku,

• łączną kwotę należności,

• kolejny numer paragonu fiskalnego,

• kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

• logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,

• oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

W myśl zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy są obowiązani dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. W przypadku gdy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej zażąda wystawienia faktury VAT, sprzedawca po wystawieniu tejże faktury podpina pod jej kopię oryginał paragonu potwierdzającego tę sprzedaż. Dołączanie oryginału paragonu do faktury nie jest wymagane w przypadku, gdy faktura emitowana jest przez kasę rejestrującą, a wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w fiskalnym raporcie dobowym kasy.

Naruszenie przepisu zobowiązującego do wydania paragonu lub sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Kara ta wynika z zapisu art. 62 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 roku ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 11...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę