Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

29 maja 2012

Kiedy sprzedaż ma charakter ciągły

195

Świadczenie ciągłe to świadczenie charakteryzujące się pewną stałością i trwałością w czasie, uniemożliwiającą wyróżnienie powtarzających się odrębnych czynności stanowiących samodzielne świadczenia.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 157/11 z 24 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga kasacyjna spółki, która zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w celu określenia, czy dokonywana przez nią sprzedaż spełnia kryteria sprzedaży o charakterze ciągłym. Spółka wyjaśniła, iż planuje zawrzeć ze swoim kontrahentem dwie umowy, których przedmiotem będzie dostawa estru metylowego kwasów tłuszczowych pochodzących z oleju rzepakowego.

W ramach powyższych umów Spółka miała się zobowiązać - w okresie obowiązywania danej umowy - do dostarczenia określonej ilości towarów. Jednakże dostawy poszczególnych partii towaru miały być dokonywane w każdym z miesięcy obowiązywania umowy, przy czym ilość towarów i termin ich dostarczenia miały być każdorazowo określane przez kupującego w tygodniowych harmonogramach, które miał on przesyłać Spółce. Kontrahent wskazał, że okresem rozliczeniowym dla przedmiotowych umów będzie miesiąc kalendarzowy.

Częstotliwość przyszłych dostaw w skali tygodnia/miesiąca nie była znana z góry, gdyż okoliczność ta miała być podyktowana zapotrzebowaniem kontrahenta na sprzedawany przez Spółkę towar.

W związku z tym Spółka powzięła wątpliwość, czy sprzedaż towarów, dokonywana - w miesięcznych okresach rozliczeniowych - na warunkach wskazanych w opisanym powyżej stanie faktycznym, spełniać będzie kryterium sprzedaży o charakterze ciągłym, skutkiem czego wnioskodawca uprawniony będzie do wystawiania jednej faktury VAT obejmującej dostawy towarów zrealizowane w danym miesiącu na rzecz kontrahenta (faktura wystawiana nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych nie definiują pojęcia „dostawy ciągłej”. Definicji tej nie można odnaleźć także w innych przepisach prawa poda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę