Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 stycznia 2012

Kiedy ująć fakturę korygującą stawkę VAT dla celów WDT

174

W październiku 2011 roku dokonaliśmy dostawy towarów do kontrahenta w Niemczech. Firma ta nie podała nam swojego numeru VAT UE, więc wystawiliśmy fakturę z 23% VAT. W listopadzie spółka zwróciła się do nas o skorygowanie VAT na fakturze do 0% i podała nam swój numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym samym miesiącu wystawiliśmy fakturę korygującą, a klient otrzymał ją w grudniu. W rozliczeniu za który miesiąc powinniśmy ująć wystawioną fakturę korygującą?

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji, w zależności od przyczyn obligujących Państwa do wystawienia faktury korygującej, faktura ta powinna zostać ujęta albo w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy, albo w rozliczeniu za miesiąc jej wystawienia. Należy podkreślić, że w przypadku faktur korygujących m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towaru ustawodawca nie uzależnił momentu ich ujęcia w ewidencjach i deklaracjach sporządzanych dla celów VAT od otrzymania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę.

UZASADNIENIE

Definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy ustawodawca zawarł w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług- dalej ustawa o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8 tej ustawy.

Jednym z warunków, które muszą zostać spełnione, aby dana dostawa mogła zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest legitymowanie się przez ich nabywcę statusem podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Aby możliwe było zastosowanie stawki 0% do takiej dostawy, konieczne jest również jej właściwe udokumentowanie – zgodnie z wymogami zawartymi w art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnikowi wolno zastosować tę stawkę pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dowodami tymi są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

  • kopia faktury,

  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Z pytania wynika, że dysponowaliście Państwo dokumentami spełniającymi warunki uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W tym zakresie warunek ustawowy był więc spełniony. Jednak w momencie dokonywania dostawy na rzecz kontrahenta zagranicznego nie był spełniony drugi wymagany przepisami warunek dotyczący jego statusu nabywcy jako podatnika VAT UE. Jeśli pomimo dołożenia należytej staranności nie byli Państwo w stanie uzyskać potwierdzenia zarejestrowania kontrahenta jako podatnika VAT UE na moment dokonywania dostawy, to postąpiliście Państwo prawidłowo, wykazując przedmiotową dostawę jako sprzedaż krajową z zastosowaniem 23% stawki VAT. Jednak w momencie uzyskania potwierdzenia statusu Państwa kontrahenta jako podatnika VAT UE zostały spełnione wszystkie warunki, od których zostało uzależnione zastosowanie do tej dostawy 0% stawki VAT. Byli więc Państwo uprawnieni do wystawienia faktury korygującej tą sprzedaż.

Prawo do dokonania przez sprzedawcę – podatnika polskiego korekty rozliczeń VAT i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku w sytuacji, gdy na moment dokonywania dostaw zagraniczny nabywca nie dysponował statusem VAT UE i uzyskał ten status później (lecz z mocą wsteczną – obejmującą okres dokonanych na jego rzecz dostaw przez podatnika polskiego) potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2011 r. nr IPPP3/443-169/11-2/KC.

W pytaniu podaliście Państwo, że wystawiona w listopadzie faktura korygująca dotarła do nabywcy dopiero w grudniu. Powstaje więc pytanie, w którym miesiącu powinna ona zostać ujęta przez Państwa jako jej wystawcę. Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od ustalenia przyczyn obligujących Państwa do wystawienia faktury korygującej.

Przede wszystkim należy zauważyć, że ustawodawca jako generalną zasadę przyjął uzależnienie możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego od dysponowania przez sprzedawcę potwierdzeniem odbioru skorygowanej faktury przez nabywcę. Od tej zasady zostały jednak wprowadzone wyjątki. Reguluje je art. 29 ust. 4b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

  • eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

  • dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę