Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 grudnia 2012

Korekta nieodliczonej części VAT naliczonego z zastosowaniem proporcji sprzedaży

134

Gmina, która w latach 2008-2011 nie skorzystała z prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego, może skorzystać z tego prawa poprzez złożenie korekt deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Dokonując odliczenia, Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą dla danego roku, bez wyliczania proporcji wstępnej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 roku nr IPTPP2/443-591/12-4/KW.

Sytuacja podatnika

Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

W związku z wykonywaniem czynności na podstawie umów cywilnych oraz realizacją zadań Gmina ponosi szereg wydatków, z tytułu których kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury z wykazanymi kwotami VAT. Wydatki te obejmują głównie koszty ogólne funkcjonowania Gminy, w szczególności koszty remontów budynku urzędu Gminy, mediów, sprzętu technicznego, w tym komputerów, drukarek, urządzeń ksero, koszty licencji i programów, koszty wyposażenia, w tym wydatki na materiały biurowe, meble, itp. Gmina wskazała, że ponoszone wydatki, o których mowa we wniosku to wydatki poniesione na nabycie towarów i usług niezaliczanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatki na nabycie towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. PLN. Wydatki powyższe są związane zarówno z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, jak i pozostałych zadań. Gmina nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do poszczególnych czynności tj. podlegających opodatkowaniu, zwolnionych z opodatkowania VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, w odniesieniu do wydatków mieszanych, w celu odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego Gmina obecnie zamierza zastosować proporcję sprzedaży, o której mowa w art.90 ust.3 ustawy o VAT. Dotychczas Gmina nie dokonywała w ogóle odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych i tym samym nie stosowała odliczenia podatku naliczonego przy pomocy współczynnika VAT. W konsekwencji Gmina zamierza obecnie dokonać korekty złożonych deklaracji VAT za odpowiednie miesiące.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w momencie dokonywania korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, powinna zastosować od razu proporcję właściwą i czy korekty dokonać w deklaracji podatkowej za styczeń kolejnego roku podatkowego.  

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z treści przepisów podatkowych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast dokonując analizy przepisów art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę