Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 stycznia 2013

Miejsce opodatkowania usług transportu a miejsce prowadzenia działalności

129

Opisane w pytaniu usługi magazynowania i transportu nie można traktować jako jednej usługi kompleksowej, zatem usługa transportu opodatkowana jest według miejsca, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

 

 Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 roku nr IPPP3/443-606/12-2/JK.

Sytuacja podatnika

Spółka posiada siedzibę w Hiszpanii, gdzie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Spółka jest również zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce dla potrzeb rozpoznawania dokonywanych przez siebie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu i importu towarów.

W latach 2010 i 2011 Spółka zlecała produkcję paneli solarnych firmie produkcyjnej w Polsce. Wyprodukowane panele były kierowane do magazynów na terenie kraju, gdzie miały się znajdować do momentu ich wysyłki do nabywców w różnych krajach Unii Europejskiej i poza nią. Ponieważ Spółka nie posiadała i nie posiada własnego magazynu w Polsce - zlecała i nadal zleca usługi magazynowania podmiotom trzecim - usługodawcom. Na usługi magazynowania składają się następujące elementy:

1. rozładunek i przyjęcie na magazyn objętych umową towarów dostarczanych od producenta;

2. składowanie towarów na paletach i obsługa magazynowa;

3. sortowanie towarów;

4. pakowanie towarów do wysyłki;

5. załadunek towarów na środki transportowe podstawione przez Spółkę;

6. inwentaryzacja towarów.

Dodatkowo, na życzenie Spółki usługodawcy organizowali przewóz towarów z firmy produkcyjnej do magazynu (co stanowiło transport krajowy). Usługodawcy traktowali ww. usługi magazynowania oraz usługi do nich pomocnicze, w tym usługi transportowe (wykazywane na jednej fakturze) jako podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium kraju i wystawiali na Spółkę faktury ze stawką VAT w wysokości 23%. Przy czym, jak wskazała Spółka, opisy na fakturach otrzymywanych przez usługodawców umożliwiają oddzielenie opłat za usługi magazynowania (tj. stałą opłatę miesięczną za przechowywanie i obsługę magazynową oraz dodatkowe opłaty za obsługę i dodatkowe opłaty administracyjne) od opłat za transport od producenta do magazynu. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości odliczenia przez nią podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami magazynowania oraz transportu towarów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W celu rozstrzygnięcia niniejszej kwestii, istotne jest ustalenie, czy nabywane przez Spółkę usługi magazynowania oraz transportu towarów podlegają opodatkowaniu w Polsce. Natomiast w celu określenia, czy dane usługi, podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tych usług.

Odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia najpierw należy stwierdzić czy opisywane we wniosku usługi można uznać za usługi o charakterze kompleksowym, co jak wskazuje w uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca, przesądza o konieczności zastosowania jednolitych konsekwencji podatkowych dla całego kompleksu czynności.

Z orzecznictwa Europejski Trybunał Sprawiedliwości w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę