Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

1 lutego 2013

Moment obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących

181

W sytuacji, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Spółkę będzie niemożliwe i nie będzie ona dysponowała informacjami potwierdzającymi, że dochowała należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca towarów lub usług zapoznał się z korektą faktury, Spółka nie będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-211/10/12-7/S/PR z 19 listopada 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Spółka, która świadczy usługi reklamowe. W niektórych przypadkach, po wystawieniu faktury VAT Spółka udziela rabatu lub dokonuje innego rodzaju korekty ceny towarów lub usług. W związku z tym wystawia faktury korygujące. Spółka zaznaczyła, iż pomimo monitorowania otrzymywanych od klientów potwierdzeń odbioru faktury korygującej, w niektórych przypadkach nie posiada żadnej dokumentacji, świadczącej o tym, iż kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

Spółka jednocześnie zaznaczyła, iż posiada jedynie dokumenty potwierdzające fakt istnienia relacji umownej między stronami oraz dokonania zmniejszenia kwot należności przez Spółkę. Nie dokumentują one natomiast faktu zapoznania się z treścią faktury korygującej przez kontrahenta i akceptacji transakcji po dokonaniu stosownych obniżek.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku, gdy nie posiada potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest uprawniona do zmniejszenia kwoty podatku VAT należnego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie takiego rodzaju potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Wnioskodawca po wykazaniu że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu faktury korygującej lub też że zapoznał się z taką fakturą oraz, że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana w określonych w korekcie faktury warunkach, będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

Zdaniem organu podatkowego znaczenie pojęcia „rozsądny termin” należy poszukiwać w art. 29 ust. 4a ww. ustawy regulującej tą kwestię. Zgodnie z tym artykułem, podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. W przypadku zaś uzyskania potwierdzenia odbioru po tym terminie, za okres w którym to potwierdzenie uzyskano.

Zatem jeśli podatnik wystawi fakturę korygującą i przekaże ją nabywcy, i nie uzyska takiego potwierdzenia przed upływem terminu do złożenia deklaracji, umożliwi to podatnikowi obniżenie podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, jeśli będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, że dana transakcja została w r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę