Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

15 maja 2012

Moment powstania obowiązku podatkowego od usług dodatkowych

167

Dostawę towarów powiązaną z wykonaniem usług dodatkowych na rzecz zamawiającego należy rozpatrywać w kategorii świadczenia kompleksowego, którego podstawę opodatkowania stanowi całość świadczenia pieniężnego, pomniejszonego o kwotę podatku należnego pobieranego przez dostawcę od nabywcy, tj. łącznie z kosztami usług dodatkowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-92/12-2/JN z 25 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonuje dostawy towarów (odzież robocza, artykuły BHP). Nabywcy mogą dodatkowo zlecić wykonanie na ich rzecz także innych usług związanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftów i nadruków, przepakowanie towarów itp.). Usługi te związane są z określoną dostawą towarów oraz wykonywane są przez firmy zewnętrzne, które obciążają Spółkę kosztami ich wykonania. Dokonując odsprzedaży usług krajowym podmiotom gospodarczym, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT dokumentującą powyższe czynności, która jest wystawiana odrębnie w stosunku do faktury dokumentującej dostawę towarów. Kwota, którą jest obciążany nabywca usługi, jest różna od tej, która płacona jest dostawcy, gdyż dokonując obciążenia Wnioskodawca uwzględnia ustalone w firmie kwoty cennikowe za dane czynności, zazwyczaj wyższe do tych płaconych firmom świadczącym usługi. Za datę wykonania usług (zgodnie z ustaleniami stron) przyjmuje się datę postawienia towaru do dyspozycji nabywcy lub wydania spedytorowi i jest to data wystawienia dokumentu sprzedaży dotyczącego towaru, jednocześnie jest to też data wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż usług. Moment ustalenia obowiązku podatkowego od usług dodatkowych w stosunku do dostawy towarów ustalany jest na zasadzie ogólnej tzn. za datę obowiązku podatkowego uznaje się datę wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od daty wykonania usługi, która ustalana jest w sposób opisany powyżej.

Problem dotyczy sytuacji, gdy moment dostawy nie określa daty powstania obowiązku podatkowego np. dostawa towarów dokonywana jest za pobraniem przez firmę kurierską. Wtedy obowiązek podatkowy w dostawie towarów powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, gdzie określono, że w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. W takiej sytuacji: czy obowiązek podatkowy, dla wykonanych usług dodatkowych powstaje w chwili wykonania usług (wystawienia faktury jej dokumentującej), czy zostaje przesunięty do daty otrzymania płatności od spedytora za fakturę dotyczącą kosztów, która jest przekazywana wraz z płatnością za fakturę dokumentującą dostawę towarów...

W związku z powyższym zadano pytanie czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo ustalając datę powstania obowiązku podatkowego od usług dodatkowych związanych z dostawą towarów w sposób opisany powyżej, czy też datą powstania obowiązku jest data powstania tego obowiązku dla dostawy towarów, której one dotyczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ świadczenie usług dodatkowych nie jest warunkiem koniecznym dokonania dostawy towarów, a wynika z ustaleń stron i jest świadczeniem dodatkowym na rzecz nabywcy, nie należy go opodatkowywać łącznie z dostawą towarów lecz traktować jako świadczenie odrębne (w przypadku zwrotu towarów przez odbiorcę nie podlegają one zwrotowi), dla którego strony mogą ustalić datę wykonania w ramach łączących ich stosunków gospodarczych.

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ świadczenie usług jest czynnością odrębną od dostawy towarów, należy obowiązek podatkowy od świadczonych usług określić w dacie wykonania (wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od daty wykonania usługi).

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zapis ten jest zgodny z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 347 s. 1 ze zm.), stosownie do którego w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot „refakturujący” daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inną firmę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Celem tzw. „refakturowania” jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot dokonujący odsprzedaży usług na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot dokonujący odsprzedaży usług danej usługi nie wykonał. „Refaktura” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi.

Zatem faktura wystawiona w takich okolicznościach dokumentuje odsprzedaż zakupionych wcześniej usług, a czynność taka podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla odsprzedawanych usług.

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6 art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę