Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 września 2012

Moment utraty prawa do składania kwartalnych informacji podsumowujących

170

W drugim kwartale tego roku nasza firma zaczęła dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i wartość tych dostaw wyniosła w kwartale 150 000 PLN. Złożyliśmy kwartalną informację podsumowującą VAT-UE. W lipcu dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowych dostaw na 200 tysięcy, w sierpniu najprawdopodobniej wartość dostaw będzie podobna. Kiedy utracimy prawo do składania kwartalnych informacji podsumowujących?

ODPOWIEDŹ

Utrata prawa do składania kwartalnych informacji podsumowujących nastąpiła po przekroczeniu limitu 250 000 złotych dokonanych w danym kwartale dostaw wewnątrzwspólnotowych, w sierpniu 2012 roku.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje podsumowujące o dokonanych m. in. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. Informacje te składa się co do zasady za okresy miesięczne w terminie do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym (w przypadku informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje mogą być przekazywane do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

Dokumenty te mogą być również składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym (w przypadku informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje mogą być przekazywane do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale). Zezwala na to art. 100 ust. 4 ustawy o VAT uzależniając jednocześnie tę możliwość od rodzaju i wysokości obrotów uzyskanych z transakcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym.

Informacje podsumowujące dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów mogą być składane za okresy kwartalne, gdy ich całkowita wartość bez podatku od wartości dodanej nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł. Przekroczenie tego limitu wyłącza możliwość kwartalnego składania informacji podsumowujących i na podatniku ciąży obowiązek składania informacji podsumowujących za okresy mie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę