Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wpłacone zaliczki na poczet dostaw w walucie obcej wycenia się na koniec roku?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W praktyce rachunkowości powszechnie przyjęło się, iż zaliczki w walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy, a powstałe różnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Niemniej wśród księgowych pojawiają się również wątpliwości, czy rzeczywiście wpłacona w walucie obcej zaliczka jest na dzień bilansowy składnikiem bilansu wyrażonym walucie obcej? Argumentuje się, iż zaliczka w walucie obcej została już zapłacona i wiadomo jaka była wartość przepływu pieniężnego, ponadto późniejsza dostawa towaru (lub świadczenie usługi) w stosunku do samej zaliczki nie będzie związana z przepływem pieniężnym, a ewentualne różnice kursowe będą czysto statystyczne....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę