Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

4 listopada 2012

Montaż instalacji solarnych a prawo do odliczenia VAT

180

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane montażem instalacji solarnych na domach prywatnych oraz powiatowych budynkach użyteczności publicznej, ponieważ będą służyły czynnościom opodatkowanym. Natomiast Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z montażem układu na gminnym budynku użyteczności publicznej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-407/12-6/AW.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która zamierza zrealizować projekt inicjowany przez władze samorządowe Gminy oraz gminy partnerskie. W ramach projektu realizowane będą między innymi działania z zakresu instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz gminnych i powiatowych obiektach użyteczności publicznej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie przez właścicieli domów prywatnych jest dokonanie wpłaty darowizny na rzecz Gminy, z przeznaczeniem na rzecz ochrony środowiska. Natomiast z tytułu montażu na obiektach użyteczności publicznej Powiat, jako właściciel tych nieruchomości, na podstawie zawartej umowy z Gminą dokona wpłaty na cele projektu kwoty stanowiącej równowartość poniesionych kosztów robót i usług związanych z wykonaniem układów instalacji solarnych.

Jednocześnie Gminy Partnerskie będą przekazywały na rzecz Gminy środki w formie dotacji celowej w związku z ponoszonymi przez Gminę kosztami ogólnymi dotyczącymi przygotowania projektu do realizacji, tj. zarządzania projektem, promocji projektu.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

• Czy w związku z realizacją projektu Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej,

• Czy w związku z realizacją projektu Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na domach prywatnych,

• Czy w związku z realizacją projektu Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym na działania związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu oraz szkolenia organizowane w ramach projektu.  

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oraz z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe organ podatkowy stwierdził, iż Gmina z tytułu montażu kolektorów słonecznych na domach prywatnych, do wykonania których zobowiązała się na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami, w zamian za dokonane wpłaty na poczet przyszłej dostawy, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a czynności te stanowić będą odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług, które będą podlegać zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT i na podstawie §13 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku nie będą korzystać ze zwolnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę