Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

29 listopada 2012

Nabycie usług dzierżawy gruntów a prawo do odliczenia podatku VAT

158

Spółce, nabywającej usługi dzierżawy gruntów od osób fizycznych, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie ww. usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 06 września 2012 roku nr IPPP2/443-632/12-2/MM.

Sytuacja podatnika

Spółka, jako podatnik VAT czynny, prowadzi działalność polegająca na wydobywaniu kopalin i ich obróbki lub sprzedaży. Jako dzierżawca zawiera mowy dzierżawy gruntów w celu dobywania kopalin z osobami fizycznymi. Zawierane urnowy mają zatem związek z działalnością Spółki. Umowy dzierżawy przewidują płatność na rzecz wydzierżawiającego z tytułu czynszu dzierżawnego w zależności od ilości wydobytych kopalin rozliczanego w okresach miesięcznych. Ponadto Spółka jako dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu kwoty zapłaconego podatku od nieruchomości. Umowy dzierżawy nie określają, czy kwoty płacone przez Spółkę są kwotami netto. Nie wynika też z nich jaki jest charakter gruntów, tzn. czy są to grunty rolne czy też nie, ani czy grunty te tworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Umowy nie wskazują też, aby zostały zawarte z wydzierżawiającym w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Część z wydzierżawiających zarejestrowała się na VAT i jako podatnicy VAT czynni wystawiają Spółce faktury VAT. Kwoty otrzymywane przez wydzierżawiających nie uprawniają ich do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy należy uznać, że wydzierżawiający dysponują jedynie swoim majątkiem w ramach wykonywania prawa własności, przez co nie są podatnikami VAT z tytułu zawartych umów dzierżawy, a tym samym Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawianych przez wydzierżawiających.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że osoby fizyczne, które świadczą we własnym imieniu i na własny rachunek usługi dzierżawy występują w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, dokonują czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podkreślenia wymaga fakt, że umowa dzierżawy zawierana pomiędzy Spółką a osobami fizycznymi ma charakter długotrwały, a uzyskiwane przez osoby fizyczne korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe.

Zatem dokonywane przez osoby fizyczne czynności polegające na wydzierżawianiu Spółce nieruchomości w celu wydobywania kopalin i ich obróbki noszą znamiona odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem w przedstawionych okoli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę