Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 lipca 2012

Nabycie usług organizacji konferencji a prawo do odliczenia VAT

174

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze dokumentującej nabycie usługi organizacji konferencji, w sytuacji, gdy na fakturze nie są wyodrębnione poszczególne elementy składające się na usługę, w zakresie, w jakim nabywane usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2012 roku nr IPTPP1/443-224/12-2/MS.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizuje konferencje, w których udział biorą pracownicy jego firmy oraz zaproszeni goście. Celem konferencji jest przede wszystkim promowanie marki Wnioskodawcy i reklama jego produktów. Założenia te są realizowane poprzez dokonywanie prezentacji nowych gam produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę, omawianie i dyskutowanie bieżących zagadnień wyłaniających się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uczestnicy niebędący pracownikami Wnioskodawcy informowani są także o ofercie handlowej Spółki, przekazywane są m. in. materiały marketingowe i foldery informacyjne, pracownicy Wnioskodawcy natomiast referują poszczególne zagadnienia.

Organizowane konferencje mogą trwać przez jeden dzień (bez konieczności zapewnienia uczestnikom noclegu) lub więcej niż jeden dzień (z koniecznością zapewnienia uczestnikom noclegu). Z uwagi na brak własnej bazy hotelowej (centrum konferencyjnego) Wnioskodawca nabywać będzie usługi kompleksowej organizacji konferencji. Usługa taka świadczona będzie przez przedsiębiorcę profesjonalnie zajmującego się organizacją i oprawą audio – wizualną i artystyczną tego rodzaju wydarzeń. Na cenę kompleksowej usługi organizacji konferencji składają się następujące koszty: najem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji, usługi związane z aranżacją miejsca konferencji, nabycie usług związanych z integracyjną częścią konferencji, zapewnienie obsługi konferencji. Najem powierzchni niezbędnej do przeprowadzenia konferencji, miejsca noclegowe oraz wydatki gastronomiczne będą udostępnione przez podmiot trzeci (hotel) na podstawie odrębnej umowy. Od podmiotu świadczącego opisaną wyżej kompleksową usługę organizacji konferencji Wnioskodawca otrzyma fakturę uwzględniającą tylko jedną pozycję „organizacja konferencji”, w której nie będą wyszczególnione poszczególne elementy składające się na kompleksową usługę organizacji konferencji. Cała usługa opodatkowana będzie jednolitą, podstawową stawką VAT, tj. 23%. Zakupione usługi, jako usługi o charakterze reklamowo – promocyjnym, mają związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi; z oczywistych względów związek ten ma charakter pośredni (ponoszone wydatki na nabycie tych usług wiążą się z całokształtem funkcjonowania Wnioskodawcy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami).

Cała oprawa i aranżacja imprezy służyła utrwaleniu pozytywnych skojarzeń z jego marką i produktami przez niego wytwarzanymi poprzez ich eksponowanie za pomocą różnych nośników reklamowych. Nie sposób przy tym z całości świadczonej na rzecz Wnioskodawcy usługi wyodrębnić część przeznaczoną na cele związane z przekazywaniem treści reklamowych i na cele artystyczne zapewniające należytą oprawę i aranżację tej prezentacji Wnioskodawcy. Uzasadnienie tego stanowiska wynika z konstrukcji tzw. usługi kompleksowej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może odliczyć cały podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej nabycie opisanej powyżej usługi organizacji konferencji, gdy na fakturze nie są wyodrębnione poszczególne elementy składające się na usługę.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W umowach cywilnoprawnych strony określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa kompleksowej organizacji konferencji, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (najem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji – projektory, ekrany, dekoracje,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę