Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 lipca 2012

Nauka języków obcych a obowiązek ewidencji za pomocą kasy

169

Od 2011 roku prowadzę działalność gospodarczą polegającą na nauce języków obcych PKWiU 85.59.11.0. W tym roku poszerzyłam działalność o sprzedaż używanych samochodów osobowych sprowadzanych z Niemiec. W przeważającej części sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych. Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. Ewidencjonuję za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż używanych samochodów, nie rejestruję natomiast na kasie usług nauki języka. Czy postępuję prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Tak, takie postępowanie jest prawidłowe, ponieważ świadczone usługi nauki języków obcych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy zaliczyć do zwolnień przedmiotowych, z których może Pani korzystać bez względu na wysokość osiąganego obrotu i bez względu na to, czy stosuje Pani kasy do ewidencjonowania innych czynności.

UZASADNIENIE

Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2012 roku – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Zwolnienie to ma zastosowanie bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasę do ewidencjonowania innych czynności. W poz.29 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) – z wyłączeniem:

• usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

• usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

Przez oznaczenie ex rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z objaśnieniem do załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych niepr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę