Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

3 grudnia 2012

Nie każde wezwanie wydłuża termin wydania interpretacji

175

Wezwanie podatnika o uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie wydłuża trzymiesięcznego terminu jej wydania, jeżeli organ w wezwaniu nie wskaże rzeczywistych braków formalnych wniosku.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygnaturze III SA/Wa 2077/11 z 18 maja 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Organ podatkowy wydał interpretację, w której nie zgodził się ze stanowiskiem Przedsiębiorcy, w konsekwencji czego interpretacja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, zarzucając organowi podatkowemu, że nie wyjaśnił istotnych dla podatnika elementów zdarzenia przyszłego, które miały znaczenie dla wydanej interpretacji. W wykonaniu zarządzenia Sądu wskazanego w wydanym wyroku organ podatkowy wezwał Przedsiębiorcę do uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i uzupełnienie to uzyskał. W następnym miesiącu organ podatkowy wezwał Przedsiębiorcę o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy treścią przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, własnym stanowiskiem do zadanego we wniosku pytania oraz treścią złożonego przez Przedsiębiorcę wezwania do usunięcia naruszenia prawa, na co wezwany odpowiedział pismem, w którym między innymi przedstawił swoje stanowisko, że takich sprzeczności nie ma. Minister Finansów ponownie wydał indywidualną interpretację uznającą stanowisko Przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Przedsiębiorca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, a wobec braku zmiany stanowiska Ministra, ponownie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację, uznając, że jej wydanie nastąpiło z narusze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę