Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

14 listopada 2011

Nie każdy wywóz poza terytorium Unii Europejskiej jest eksportem

201

Wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, dokonany przez podmiot trzeci, nie będący kontrahentem podatnika, nie spełnia definicji eksportu towarów i nie daje prawa do zastosowania stawki VAT 0%. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1306/10 z 3 października 2011 roku.

Podatniczka dokonywała sprzedaży tkanin, których ostatecznym odbiorcą były firmy amerykańskie. Dla udokumentowania tych dostaw firma sporządziła deklaracje eksportowe SAD, załączając do nich wystawione faktury. Jako kraj przeznaczenia wskazała Rosję lub Białoruś. Wywóz towarów został zgłoszony w polskim urzędzie celnym, a następnie nastąpiło przemieszczenie towarów z terytorium Polski do składów celnych na terytorium Litwy. Na terytorium Litwy (a więc Wspólnoty) podatniczka przenosiła prawo do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę, skąd nabywca dokonywał kolejnej dostawy na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Towary znajdujące się w składach celnych stały się przedmiotem dalszych transakcji sprzedaży według następujących schematów: B. (USA) - O. (Czechy) –U.(Białoruś) oraz F.(USA) –G. (Panama) – O.(Rosja).

Dane wynikające z faktur eksportowych wystawionych przez podatniczkę na rzecz amerykańskich odbiorców nie znajdowały odzwierciedlenia w fakturach handlowych zgłoszonych w procedurze TIR. Co prawda, rodzaj tkanin wywożonych ze składu celnego był tego samego rodzaju, co zgłoszony do wywozu, ale towary te posiadały już niższą wartość, tj. odsprzedawane były po znacznie niższych cenach od wykazanych na fakturach wystawionych przez podatniczkę. W przeważającej większości przypadków zachodziły tez różnice w ilości wywożonych towarów w stosunku do ilości wykazanej w fakturach sprzedaży.

Organ podatkowy zakwestionował kwalifikację opisanej transakcji jako eksportu towarów i stwierdził, że potwierdzone przez litewskie władze celne karty 3 SAD nie dokumentują wywozu towarów poza granice Wspólnoty w warunkach zrealizowanych dostaw pomiędzy podatniczką a podmiotami amerykańskimi, lecz dotyczą dostaw dokonanych na Litwie, w których podatniczka nie była stroną. Wywóz t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę