Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

13 grudnia 2012

Nieodpłatne przekazanie parkingu a prawo do odliczenia podatku VAT

173

Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w celu budowy parkingu ogólnodostępnego, ponieważ inwestycja ta ma związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. z nieodpłatnym przekazaniem parkingu Gminie.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2012 roku nr IPPP2/443-920/12-2/AK.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie wynajmu lokali użytkowych, a także budowy lokali mieszkalnych, które są następnie sprzedawane ostatecznemu odbiorcy na wolnym rynku. Budynek, w którym znajdują się zarówno lokale użytkowe jak i lokale przeznaczone do sprzedaży stanowi własność wspólników.

Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej zasadą jest aby inwestor zapewnił co najmniej jedno miejsce parkingowe dla każdego budowanego lokalu. Dla realizacji tego warunku zawarto z gminą pisemną umowę na wybudowanie parkingu (ogólnodostępnego) na gruntach gminnych. Przy czym ilość miejsc parkingowych wybudowanych w oparciu o powyższą umowę znacząco przewyższała ilość budowanych lokali. W końcowej fazie realizacji inwestycji nadzór budowlany zakwestionował umowę zawartą z gminą i zażądał, aby miejsca parkingowe dla budowanych lokali były umiejscowione na działkach inwestora. Efektem zmiany pierwotnych uzgodnień jest:

  • wybudowanie parkingu ogólnodostępnego na gruntach gminy;

  • wybudowanie garażu na gruntach własnych inwestora.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, jakie skutki podatkowe w podatku VAT rodzi nieodpłatne przekazanie Gminie poczynionych nakładów inwestycyjnych na budowę parkingu ogólnodostępnego na gruntach gminnych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Analiza przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia prowadzi do wniosku, iż przekazania parkingu ogólnodostępnego Gminie nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów. Gmina, jako właściciel gruntu, będzie posiadać również prawo własności do wszystkich jego części składowych, w tym do parkingu wybudowanego na tym gruncie i trwale z nim związanego. Zatem przekazania ogólnodostępnego parkingu przez Spółkę nie można uznać za dostawę towarów, o której mowa w ww. art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność ta stanowić będzie niewątpliwie świadczenie usług w rozumieniu ww. art. 8 ww. ustawy. Z uwagi zaś na fakt, iż opisane przez Spółkę przekazanie nastąpi nieodpłatnie (bez wynagrodzenia), kwestia uznania tej czynności za świadczenie usług powinna być rozważana na gruncie ww. art. 8 ust. 2 cyt. ustawy.

Z przepisu tego wynika, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiące część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli zaś jeden z tych warunków nie jest spełniony – takie nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu. Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia stwierdzić należy, iż przepis ten, tj. art. 8 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, nie znajdzie w prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę