Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przed chwilą zorientowałam się, że spółka z o.o., w której teraz pracuję nie posiada za 2009 rok obowiązkowego badania bilansu. Nie ma też badania za 2010 rok. Jakie są tego konsekwencje, czy grozi za to kara, czy mogę teraz wykonać te badania ?

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości (UoR) badaniu i ogłaszaniu podlega sprawozdanie między innymi spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EUR, (czyli na koniec 2009 roku stanowiła równowartość co najmniej 10.431.000 PLN, a na koniec roku 2010 co najmniej 10.270.500 PLN)

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EUR (czyli na koniec 2009 r. stanowiła równowartość co najmniej 20.862.000 PLN, a na koniec roku 2010 co najmniej 20.541.000 PLN).

Jeśli jednostka miała obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2010, a tego nie zrobiła, to zarówno zatwierdzenie sprawozdania za rok 2010 oraz podział zysku są nieważne z mocy prawa. Wynika to z art. 53 UoR, który mówi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 UoR podlega badaniu. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę