Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

28 lutego 2012

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej

154

1 lutego 2010 roku rozpoczęłam działalność gospodarczą. Tego samego dnia zainstalowałam i ufiskalniłam dwie kasy rejestrujące oraz rozpoczęłam ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za ich pomocą. W deklaracji VAT-7 za luty 2010 roku dokonałam odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w kwocie 2 x 700 zł = 1.400 zł. Jednakże, w związku z małą opłacalnością prowadzonej działalności, z dniem 31 marca 2012 roku zamierzam ją zlikwidować i zaprzestać ewidencjonowania. W lutym 2012 roku byłam zobowiązana do dokonania przeglądu technicznego kas, ale ze względów finansowych nie dokonałam tego. Czy będę musiała zwrócić odliczone ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Tak, będzie Pani zobowiązana do zwrotu odliczonej ulgi, w deklaracji za luty 2012 roku, składanej do dnia 25 marca 2012 roku.

UZASADNIENIE

W działalności gospodarczej podatnika mogą wystąpić zdarzenia, które spowodują obowiązek zwrotu odliczonych wcześniej ulg na zakup kas rejestrujących, pomimo że w momencie ich odliczenia zostały spełnione wszystkie określone przepisami warunki.

Zgodnie z art.111 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, jeśli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestanie używania kas,

• nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

• naruszy warunki związane z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie z §6 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wynika, że Podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę także wówczas, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestanie działalności,

• nastąpi otwarcie likwidacji,

• zostanie ogłoszona upadłość,

• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

• dokona odliczenia z naruszeniem warunków odliczenia, o których mowa w § 2 i 3 tego rozporządzenia, np. w przypadku nieterminowego rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, braku pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, braku dowodu zapłaty za kasę.

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych powyżej w pkt 4 i 5 (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w myśl §6 ust.3 pkt 1a ww. rozporządzenia należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza się za okresy miesięczne.

W przedstawionej przez Panią sytuacji nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do odliczenia ulg z tytułu zakupu kas fiskalnych i jednocześnie powstanie obowiązku zwrotu kwot odliczonych w deklaracj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę