Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przepisy obu ustaw o podatkach dochodowych nakładają na płatników szereg obowiązków. Oprócz rozliczania podatków w trakcie roku podatkowego po jego zakończeniu płatnicy muszą dodatkowo sporządzić i przekazać podatnikom oraz właściwym organom podatkowym informacje o wysokości osiągniętych dochodów (przychodów). Informacje te służą prawidłowemu wykazaniu i rozliczeniu należnego podatku w zeznaniu rocznym. Funkcją płatnika jest nie tylko pełnienie roli pośrednika pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, ale także – dzięki wypełnieniu obowiązków informacyjnych – umożliwienie organom podatkowym przeprowadzenia kontroli prawidłowości tych rozliczeń, gdyż na podstawie tych informacji ma miejsce weryfikacja składanych przez podatników zeznań rocznych. Dlatego tak istotne jest sporządzenie przez płatników rzetelnych informacji na właściwych drukach formularzy podatkowych.

Kto jest płatnikiem

Pojęcie płatnika zostało zdefiniowane w art. 8 Ordynacji podatkowej. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Dlatego przekazując podatnikowi świadczenie pieniężne bądź w naturze dany podmiot powinien każdorazowo ustalić, czy w takiej sytuacji stanie się płatnikiem podatku dochodowego. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Dane tych osób (imiona, nazwiska i adresy) płatnik jest zobowiązany zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty. W razie zmiany wyznaczonej osoby dane nowej osoby należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono tą osobę.

Wypełniając podstawowe obowiązki związane z obliczeniem, pobraniem i wpłatą podatku oraz składaniem w ustawowym terminie deklaracji i informacji, płatnicy są dodatkowo zobowiązani do przechowywania dokumentów związanych z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź