Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 lutego 2013

Odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów czynszu inicjalnego w umowie leasingu

168

Nasza firma podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. W umowie leasingobiorca jest zobowiązany do wpłaty własnej w wysokości 20% wartości pojazdu. W związku z powyższym leasingodawca wystawił fakturę VAT na czynsz inicjalny w kwocie 15.000 zł netto + VAT. Jak ująć wpłatę własną w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w ewidencji VAT? Czy można zaliczyć tę kwotę do kosztów jednorazowo, czy należy przyjąć samochód jako środek trwały i amortyzować?

ODPOWIEDŹ

W art.10 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przedłużono do 31 grudnia 2013 roku ograniczenie odliczenia VAT od niektórych pojazdów samochodowych (w tym samochodów osobowych). Zatem, w myśl art.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów osobowych nie może przekroczyć kwoty 6.000zł.

Należy pamiętać, że podstawę do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowi otrzymana faktura a nie sama wpłata (art.86 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). W przypadku leasingu operacyjnego, który stanowi usługę w myśl ustawy o podatku od towarów i usług odliczenia będziemy dokonywać sukcesywnie w miesiącu otrzymania faktury bądź w kolejnych dwóch miesiącach rozliczeniowych (art.86 ust.10 pkt 1 i ust.11 ustawy o VAT).

Zatem spółka w prowadzonej dla potrzeb VAT ewidencji, w pozycjach „nabycia towarów i usług” winna ująć wartość netto zakupu w wysokości 15.000 zł (zgodnie z wartością netto wskazaną na fakturze) a w kolumnie dotyczącej podatku VAT – kwotę stanowiącą 60% kwoty podatku naliczonego od tego czynszu. Oczywiście, zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem dokonania odliczenia jest wykorzystanie samochodu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Na gruncie ustaw o podatku dochodowym zasady rozliczania kosztów związanych z zawarciem umowy leasingu operacyjnego należy rozpatrywać w następującym kontekście: Umowa, w ramach której odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał finansujący, jest nazywana umową leasingu operacyjnego. Zasady rozliczania tych umów zostały uregulowane w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Przepis ten stanowi, iż opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego.

Natomiast odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu dokonywał będzie leasingodawca, gdyż przedmiot leasingu w całym o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę