Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA

29 maja 2012

Odliczenie VAT od zakupów związanych z organizacją targów naukowych

156

Uczelnia ma zamiar zorganizować targi naukowe. Wstęp na targi będzie bezpłatny, jednakże odpłatność będzie pobierana od firm, które będą wystawiały swoje stoiska. Firmy te otrzymają faktury VAT od naszej uczelni. Czy możemy odliczyć VAT od wydatków związanych z organizacją targów (usługi cateringowe, ulotki i plakaty zachęcające do uczestnictwa w targach, hostessy itp.)? Czy mamy obowiązek opodatkować VAT nieodpłatne świadczenie na rzecz osób odwiedzających targi?

ODPOWIEDŹ

Uczelnia ma prawo odliczyć podatek naliczony od wydatków związanych z organizacją targów, pod warunkiem, że targi te nie skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i będą opodatkowane VAT. Uczelnia nie ma obowiązku opodatkować udziału osób w targach jako nieodpłatnego świadczenia usług.

UZASADNIENIE

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, w pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy świadczone przez Państwa usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bo tylko takie usługi dają prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie przepisu art. 43 ust. 17 ustawy o VAT powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

- nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub

- ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 26, ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W myśl § 13 ust. 8 i 9 cytowanego rozporządzenia powyższe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem, że:

- są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej,

- ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowymi zadaniami uczelni co do zasady są:

- kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

- wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

- kształcenie i promowanie kadr naukowych;

- upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

- kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

- stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

- działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W celu określenia prawidłowej stawki podatku od tow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę