Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Odliczenie VAT w związku z inwestycją prowadzoną przez Gminę

203

Przekazanie przez Gminę i Miasto w nieodpłatne użytkowanie obiektów powstałych w trakcie realizacji inwestycji Zakładowi powołanemu przez tę gminę nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej te czynności, ponieważ nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2011 roku nr ITPP2/443-456c/11/AW.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym przez gminę i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakład świadczy odpłatnie usługi na rzecz osób fizycznych, Miasta i Gminy oraz podmiotów gospodarczych, w tym także usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych i związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Organ założycielski – Miasto i Gmina realizuje inwestycję w zakresie budowy nowego odcinka sieci sanitarnej, oraz przebudowę i rozbudowę ujęcia i uzdatniania wody. Po zakończeniu inwestycji zamierza nieodpłatnie przekazać Zakładowi powyższe obiekty w użytkowanie z zastrzeżeniem, że będą one służyć jego działalności w zakresie gospodarki wodo-ściekowej (dostawa wody i odprowadzanie ścieków). Przedmiotowa inwestycja pozostanie nadal własnością organu założycielskiego, a Zakład będzie mieć prawo do jej nieodpłatnego użytkowania. Wnioskodawca zakłada, że potwierdzeniem przekazania inwestycji będzie faktura VAT zawierająca podatek naliczony.

W związku z powyższym Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu bezpłatnie przekazanej infrastruktury, powstałej w związku z planowaną i prowadzoną przez inny podmiot inwestycją.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi podatku VAT, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy). Nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego faktury, które dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione od podatku VAT (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy).

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę