Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

4 listopada 2012

Odliczenie VAT z decyzji naczelnika urzędu celnego

178

Podatnik obowiązany do uiszczenia cła, będący jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia zapłaconego VAT określonego w decyzji naczelnika urzędu celnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję pod warunkiem dokonania zapłaty, lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres w którym to prawo wystąpiło.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2012 roku nr IBPP4/443-205/12/LG.  

Sytuacja podatnika

W lutym 2012 roku została wydana decyzja Naczelnika Urzędu Celnego określająca kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, która została naliczona w związku z powstaniem długu celnego w stosunku do towaru, w związku z usunięciem spod dozoru celnego. Wnioskodawca nie był właścicielem przedmiotowego towaru, a kwota długu celnego została zabezpieczona na podstawie przyjętego dokumentu TC 31 Zaświadczenie Gwarancji Generalnej wystawionej na Wnioskodawcę. W wyniku nieprawidłowości w procedurze tranzytu przedmiotowego towaru Naczelnik Urzędu Celnego w drodze decyzji określił kwotę długu celnego, a w ślad za tym kwotę podatku od towarów i usług obciążając powyższymi należnościami Wnioskodawcę jako gwaranta oraz firmę X jako przewoźnika uznając te dwie firmy jako dłużników solidarnych tego długu.

W marcu 2012 roku Wnioskodawca dokonał przelewu przedmiotowej kwoty podatku od towarów i usług w pełnej wysokości plus należne odsetki.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy jako podatnik podatku od towarów i usług, nie będąc właścicielem importowanego towaru, uznany przez organ celny jako główny zobowiązany ma prawo do uznania zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru na podstawie decyzji organu celnego jako podatek naliczony i obniżenia podatku należnego powstałego w wyniku prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i w jakim terminie.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnikami są również, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. W myśl art.19 ust.7 ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

Regulacje w zakresie powstania długu celnego zawiera Rozdział 2 Rozporządzenia Rady (EWG) ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. W myśl art.203 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia, dług celny w przywozie powstaje w wyniku usunięcia spod dozoru celnego towaru podlegającego należnościom przywozowym, z chwilą usunięcia towaru spod dozoru celnego. W myśl art. 203 ust. 3 ww. rozporządzenia, dłużnikami są:

• osoba, która usunęła towar spod dozoru celnego,

• osoby, które uczestniczyły w tym usunięciu, i które jednocześnie wiedziały lub powinny były wiedzieć, że towar zostaje usunięty spod dozoru celnego,

• osoby, które nabyły lub posiadały towar, i które w chwili jego nabycia lub wejścia w jego posiadanie wiedziały bądź powinny były wiedzieć, że jest to towar usunięty spod dozoru celnego, i

• odpowiednio osoba zobowiązana do wykonania obowiązków wynikających z czasowego składowania towaru lub wynikających ze stosowania procedury celnej, którą towar ten został objęty.

Na wszystkich tych osobach w związku z art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT ciąży także obowiązek zapłaty podatku od importu.

Stosownie do powyższego za podatników uznaje się zatem podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła. Każdorazowe powstanie długu celnego powoduje bowiem powstanie obowiązku podatkowego względem osoby, którą dług celny obciąża. Zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT jest import towarów, sam zaś obowiązek podatkowy wiąże się z chwilą powstania długu celnego.

Tym samym Wnioskodawca prowadzący działalność '67ospodarczą jest zarówno podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, jak i w sprawie będącej przedmiotem wniosku podatnikiem w rozumieniu art.17 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

Kwestie prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług reg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę