Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy firmą budowlaną z siedzibą w Gubinie. Chcielibyśmy wziąć kredyt w niemieckim banku z uwagi na bardzo korzystne warunki. Umowa będzie zawarta na rok, a odsetki będziemy płacić 30 dnia każdego miesiąca. Czy z uwagi na to, że jesteśmy polskim podatnikiem VAT mamy obowiązek wykazania takiej usługi w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Tak, usługa taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako import usług.  

UZASADNIENIE

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z usługami finansowymi. Dla usług finansowych nie przewidziano szczególnego unormowania dotyczącego ustalania miejsca ich świadczenia. Wobec braku szczególnych unormowań miejsce świadczenia tych usług określa się w oparciu o wyrażoną w art.28b ustawy o VAT zasadę ogólną, według której za miejsce świadczenia usługi uznaje się kraj, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, w sytuacji, gdy usługi są świadczone na terytorium Polski przez podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, następuje „przerzucenie” obowiązku naliczenia VAT ze sprzedawcy usługi na jej nabywcę. Przepis ten stosuje się również w przypadku gdy usługodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) na terytorium kraju, ale miejsce to nie uczestniczy w przedmiotowych transakcjach (art.17 ust.1a ustawy).

W opisanym przez Państwa przypadku usługodawcą jest niemiecka firma, gdyż to ona udziela kredytu czyli świadczy usługę a usługobiorcą jest polska spółka. Z treści pytania wnioskuję, że, nawet jeżeli usługodawca posiada stałe lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, to miejsce to nie uczestniczy w świadczeniu przedmiotowej usługi. Zatem, do usługi tej ma zastosowanie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT.

Nabycie tych usług przez Państwa firmę należy zetem potraktować jako import usług, w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Będą Państwo zobowiązani do rozliczenia przedmiotowej usługi przy zastosowaniu stawek podatku obowiązujących w kraju.

Stosownie do zapisów art.19 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, z tym że:

• usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług,

• usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę