Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

11 września 2012

Opodatkowanie sprzedaży usług przesyłu ścieków

168

Świadczona przez Gminę na rzecz Spółki usługa przesyłu ścieków będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-506/12-2/RG

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Od 2007 roku realizuje inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej. W 2012 r. Gmina planuje zawrzeć odpowiednie umowy z odbiorcami i obciążać ich za świadczone usługi odprowadzania ścieków, na podstawie wystawianych faktur VAT. Gmina rozważa również możliwość zawarcia ze Spółką cywilnoprawną umowy na odpłatne świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki usługi przesyłu ścieków. W konsekwencji Gmina zrezygnowałaby z samodzielnego świadczenia usług odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców, natomiast przedmiotowa infrastruktura, również w całości, służyłaby Gminie do świadczenia usługi na rzecz Spółki. Jednocześnie, to Spółka dokonywałaby czynności świadczenia usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców. Umowy na te usługi zawierane byłyby pomiędzy Spółką a mieszkańcami. Spółka świadczyłaby zatem dla mieszkańców kompleksową usługę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystając przy tym z udostępnionej jej w ramach usługi przesyłu infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej w tych miejscowościach, będącej elementem całej, rozbudowanej infrastruktury gminnej zarządzanej przez Spółkę, w tym w szczególności sieci, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody. Z tytułu umowy przesyłu Gmina obciążałaby Spółkę kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Zawarta ze Spółką umowa na świadczenie usługi przesyłu w żaden sposób nie powodowałaby wydania, czy też powstania władztwa ze strony Spółki w stosunku do infrastruktury kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy opisana powyżej usługa przesyłu ścieków będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę