Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka jest członkiem międzynarodowej grupy. Obecnie, razem z innymi spółkami grupy zamierzamy przystąpić do umowy konsolidacji rachunków bankowych zawartej pomiędzy spółką – matką (pool leaderem), posiadającą siedzibę w Holandii oraz bankiem z siedzibą również w Holandii. W przypadku przystąpienia do Umowy Bank każdego dnia roboczego będzie dokonywał transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym naszej spółki a rachunkiem bankowym pool leadera w następujący sposób:

- w przypadku wystąpienia na rachunku naszej spółki salda dodatniego Bank obciąży rachunek spółki i uzna rachunek pool leadera kwotą salda dodatniego powstałego na naszym rachunku,

- w przypadku wystąpienia na rachunku naszej spółki salda ujemnego Bank obciąży rachunek pool leadera i uzna nasz rachunek kwotą salda ujemnego powstałego na naszym rachunku.

Raz na miesiąc Bank będzie rozliczał naliczane codziennie odsetki należne mu z tytułu ujemnego salda na naszym koncie oraz należne naszej spółce z tytułu sald dodatnich. Jak powinniśmy opodatkować taką transakcję w podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Z tytułu opisanej przez Państwa transakcji powinniście Państwo rozpoznać import usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W pierwszym kroku analizy opodatkowania opisanej transakcji należy ustalić kto jest świadczącym usługę w ramach umowy cash poolingu.

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Jednak, aby doszło do świadczenia usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego jak i otrzymującego usługę.

W opisywanej transakcji między państwa spółką a innymi uczestnikami transakcji nie występuje stosunek prawny, w ramach omawianej transakcji, a zatem nie można uznać, że świadczycie sobie nawzajem usługi. Nie świadczycie Państwo również usług na rzecz pool lidera ani banku. Nie otrzymujecie Państwo również żadnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w systemie. Odsetki należne Państwu oraz odsetki pobrane przez bank wynikać będą bowiem wyłącznie z przejęcia wierzytelności lub salda dodatniego przez pool lidera od banku.

Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-1046/11-7/JF z 26 października 2011 roku, w której organ podatkowy przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Sam mechanizm przejęcia wierzytelności (subrogacji) i przejęcia salda dodatniego jest techniczną operacją pomiędzy Agentem a Bankiem. Odsetki nie są więc odpłatnością za usługi świadczone odpowiednio przez Agenta lub Uczestników w ramach umowy cash-poolingu. Stanowią one bowiem jedynie efekt powstania salda dodatniego lub ujemnego na rachunkach poszczególnych Uczestników. Tym samym, Spółka nie świadczy w ramach Umowy cash-poolingu jakichkolwiek czynności podlegających podatkowi VAT.”

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji numer IBPP2/443-786/10/BW z 7 stycznia 2011 roku i w interpretacji numer IBPP2/443-784/10/ICz z 31 grudnia 2010 roku.

Natomiast zdecydowanie podmiotem świadczącym usługi w opisanej przez Państwa transakcji jest Bank, który z tytułu świadczonych usług otrzymuje od uczestników systemu oraz pool lidera wynagrodzenie w postaci prowizji. Omawiana usługa jest usługą finansową, opodatkowaną zgodnie z art.28b ustawy o VAT w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, a więc, w przypadku usług świadczonych na rzecz Państwa spółki w Polsce.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT natomiast podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Po analizie przytoczonych powyżej przepisów należy uznać, że w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę