Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

27 grudnia 2012

Opodatkowanie usług organizacji zajęć w domu kultury i świetlicy

157

Świadczone przez Centrum Kultury usługi kulturalne polegające na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w formie zajęć prowadzonych w domach kultury i świetlicach, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ww. ustawy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 października 2012 roku nr IBPP3/443-658/12/MN

Sytuacja podatnika

Centrum Kultury, jako czynny podatnik VAT, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie z zapisem w Rejestrze Instytucji Kultury przedmiotem działalności jest upowszechnianie i rozwój kultury. Działalność swoją opiera na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przedmiotem działania instytucji jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury, w tym rekreacji i sportu oraz zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek i obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

W celu realizacji ww. zadań Centrum Kultury prowadzi działalność w domach kultury, świetlicach oraz na terenie obiektów sportowych, będących w dyspozycji instytucji na podstawie umowy użytkowania. Ponadto Centrum Kultury może podejmować inną działalność gospodarczą, handlową i usługową w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Centrum Kultury, realizując cele statutowe, realizuje szereg działań nieodpłatnych i odpłatnych. Do działań odpłatnych należą m.in.: organizacja czasu wolnego w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży poprzez planowanie różnego rodzaju konkursów, zajęć plastycznych, teatralnych, gier, zabaw, zawodów sportowych. Odpłatność w formie wpisowego za udział w zajęciach stanowi jedynie zwrot części ponoszonych kosztów, ponieważ Centrum Kultury nie osiąga zysków z tej działalności.

Zajęcia prowadzone w domach kultury i świetlicach stanowią usługi kultury i są związane z działalnością obiektów kulturalnych sklasyfikowaną wg PKWiU jako 90.04.10 - Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych. Powyższe zajęcia stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Natomiast organizacja zawodów sportowych nie stanowi usług ściśle związanych ze sportem, polegają one na grach i zabawach ruchowych w formie konkursów.

W związku z powyższym Centrum Kultury zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług w ramach wypoczynku letniego i zimowego, za które pobierana jest odpłatność w formie wpisowego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  • podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

  • indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Je...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę