Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi polegające na organizowaniu przez Muzeum w ramach działalności statutowej spotkań z artystami, pisarzami bądź koncertu, na które sprzedawane są bilety wstępu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast nieodpłatny wstęp na imprezy kulturalne w celu promocji działalności Muzeum o charakterze kulturalnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2012 roku nr IPTPP2/443-169/12-8/KW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciło się Muzeum, które w ramach swojej działalności statutowej sporadycznie sprzedaje bilety wstępu na organizowane spotkania z piosenkarzami, twórcami tekstów piosenek, muzykami, pisarzami. Dochód ze sprzedaży biletów został wydatkowany na działalność statutową. Na większość imprez wstęp jest darmowy lub za zaproszeniami. Muzeum nie jest obecnie podatnikiem VAT.

W ramach działalności statutowej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, Muzeum świadczy usługi w zakresie:

  • organizowania wystaw czasowych,

  • organizowania spotkań z artystami, twórcami polskiej piosenki,

  • współorganizowania z innymi placówkami kulturalnymi imprez kulturalnych i oświatowych.

Ponadto Muzeum wskazało, iż wstęp na organizowane imprezy wymienione w zadanym pytaniu jest bezpłatny, sporadycznie pobierane są opłaty za wstęp. Nieodpłatność świadczonych usług wstępu na organizowane imprezy kulturalne nie wynika z zapisów statutowych, lecz z wewnętrznej analizy i oceny każdej imprezy, pod kątem np. popularności osoby biorącej udział, odbiorcy dla którego przeznaczona jest impreza. Organizacja nieodpłatnych imprez ma na celu promowanie polskiej piosenki, jej historię oraz popularyzację twórców, autorów tekstów, kompozytorów muzyki polskiej piosenki. Jednocześnie ma tu miejsce promocja o charakterze kulturalnym Muzeum. Muzeum nie przekazuje nieodpłatnie biletów na imprezy przez siebie organizowane. Organizuje imprezy: nieodpłatne - niebiletowane lub płatne - biletowane. Na imprezy wydawane są niepłatne zaproszenia dla osób związanych ze środowiskiem muzycznym - szczególnie z Krajowym Festiwalem jak również dla przedstawicieli organizatora Muzeum. Wnioskodawca nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

W związku z powyższym Muzeum zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługi polegające na organizowaniu przez Muzeum w ramach działalności statutowej spotkań z:

  • artystami - wywiad z piosenkarzem - połączony z wykonaniem kilku piosenek, przy publiczności - 40 osób, prowadzony w studiu nagrań Radia, nagrywany dla celów archiwalnych Muzeum,

  • pisarzami - wywiad z autorem książki znanego piosenkarza przy publiczności, odbywający się w bibliotece, kinie, filmowany dla celów archiwalnych Muzeum,

  • koncert piosenkarza, aktora połączony z wywiadem odbywający się w teatrze lub sali koncertowej przy publiczności - 180 osób, nagrywany i filmowany dla celów archiwalnych Muzeum,

-są zwolnione z podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od podatku podlegają usługi kulturalne świadczone przez: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Bowiem stosownie do art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę